אאא

דף מ

1. הנתינה בחטאות הפנימיות. 2. דיני הזאה.

  1. בחטאות הפנימיות אם חיסר אחת מן המתנות לא עשה כלום, ומייתי דילפינן עיכובא מזה שנאמר בפר העלם דבר של צבור ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו 1. נכפל ועשה כאשר עשה, שאם חיסר ממתן שבע שעל הפרוכת לא עשה כלום. 2. כן יעשה אתי למתן ארבע שעל קרנות מזבח הפנימי, דאשכחן עיכובא בשבעת ההזאות שבפרה אדומה ונגעים, ואתי כר"ש דמתן ארבע ילפינן מקרן קרנות. ולר"י אתי לומר שסמיכה ושיירי הדם מעכבין בפר יוה"כ אף שאין מעכבין כפרה, ולפי"ז אתי שפיר אף מתן ארבע. 3. באהל מועד שבפר העלם, לר"י אתי לארבע קרנות שבאהל מועד, ולר"ש דאין להזות אם נפחתה תקרת ההיכל, ור"י יליף לה מאשר. 4. לפר קמא אתי לרבי לפר יוה"כ וכר"י דאין הסדר מעכב בדברים הנעשים בבגדי לבן בחוץ, ולמסקנא לאת בדם וטבילה. ולרי"ש אתי לפר העלם דבר גופיה, דהקטרת היותרת ושתי כליות בפר העלם נלמד מפר כהן משיח ומלמד לשעירי ע"ז. 5. לפר בתרא, אתי לפר כהן משיח. 6. החטאת אלו שעירי ע"ז, ואיצטריך בנוסף קרא וחטאתם על שגגתם ללמד על יותרת ושתי כליות כדלעיל, דנימא הוקש לפר העלם רק להזאות דכתיבן בגופיה. 7. לו, למעט שעירי מוספי רגלים ור"ח, שאינם מכפרין על עבירה שיש עמה ידיעה. 8. וכפר, אע"פ שלא סמך. 9. ונסלח, אע"פ שלא נתן שיריים, שבכל מקום אינן מעכבות, משא"כ הזאות דמעכבי.

  2. הדינים דילפינן בהזאה מפר כהן משיח שנאמר בו וטבל הכהן את אצבעו בדם 1. את, להכשיר אמין הטפלין לאצבעו. 2. בדם, שיהא בו שיעור טבילה מעיקרא. 3. וטבל, למעט מספג שמקנח בדופני הכלי. 4. מזבח קטורת הסמים, שאין להזות ע"ג מזבח שטרם התקדש בקטורת הסמים.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. דרשות הפסוקים לגבי נתינת דם חטאות פנימיות (9)

  2. דיני הזאה שנלמדו מהמלים את בדם וטבילה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.comהדף