אאא

דף נד

1. צורת היסוד. 2. מקום המקדש.

א.  הא דאמרינן שלא היה למזבח יסוד בחלקו של יהודה, לרב כלל לא היה בנוי וללוי רק לגבי נתינת הדמים. והשמועות 1. תרגום ובין כתפיו שכן שיבנה בחלקו של בנימין, לרב המזבח וללוי מקום מקודש בדמים. 2. היסוד אכל בדרום ובמזרח אמה אחת, ללוי בדמים. 3. המזבח היה ל"ב על ל"ב אמה, מן הצד. 4. הכבש היה פורח ע"ג אמה יסוד ואמה סובב, לרב הכוונה כנגד. 5. בנין המזבח ע"י מילוי בתוך מלבנים של: ל"ב בגובה אמה ליסוד, ל' בגובה חמש עד לסובב, כ"ח בגובה שלש עד למקום המעכה, והקרנות אמה על אמה, מוקמינן שנתן דבר מתחת ואח"כ נטלו, וה"נ בקרנות.

ב.   דרשות רבא לגבי מקום המקדש 1. דוד ושמואל ישבו ברמה ועסקו בנויו של העולם שזהו ביהמ"ק. 2. ידעו שהמקום בחלקו של בנימין, מדכתיב בנחלת כל השבטים וירד הגבול מלבד בנימין. 3. לא בנו בעין עיטם שגבוה טפי, משום שנאמר ובין כתפיו שכן, או כיון שסנהדרין צריכה להיות בחלקו של יהודה. 4. כי קנאת ביתך אכלתני, שעל כך דואג נתקנא בדוד. 5. הנה שמענוה באפרתה בספר יהושע שבא מאפרים, מצאנוה בשדה יער זה בנימין שנמשל לזאב.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' כיצד היה נראה היסוד בחלקו של שבט יהודה, והשמועות (5)

ב.  דרשות רבא לגבי מקום המקדש (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com