אאא

דף נה

1. תודה בירושלים. 2. שלמים בעזרה. 3. פתח אהל מועד.
* מנין ילפינן שאכילת תודה בירושלים 1. נאמר בפרשת המלואים תאכלו במקום טהור ומשמע שהמקום ג"כ טמא, דהיינו מחנה ישראל הטהור מטומאת מצורע וטמא בטומאת זב, וקשיא נימא מחנה לויה שטהור מזב וטמא במת. 2. לאביי נאמר במנחות של המלואים שיאכלום במקום קדוש וזהו מחנה לויה, אבל אכילת לחמי תודה במחנה ישראל. 3. לרבא דווקא אכילת מנחה במקום קדוש אבל תודה לגמרי מבחוץ ונאמר מקום טהור להכניסה למחנה ישראל, וקשיא דלא אמרינן שתי מחנות ביחד.
* שחיטת שלמים כשירה בכל מקום בעזרה, ילפינן לה שנאמר בשלש מקומות שהשחיטה לפני אהל מועד. והלימוד 1. לת"ק כשרות צפון אתיא בק"ו מקק"ד, וקראי אתו לגופיה לפתח אהל מועד, להכשיר צדדין ולפסול צידי צדדין. 2. לר"א קרא אתי להכשיר צפון וא"צ קרא לפסול צידי צדדין, דלא ידעינן דצפון כשר משום דאיכא ק"ו כמו שמקומם של קק"ל פסול לקק"ד כך מקום קק"ד פסול לקק"ל.
* דיני פתח אהל מועד 1. שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות היכל פסולין, שנאמר ושחטו פתח אהל מועד, וכן בזמן המשכן היה פסול קודם העמדתו ולאחר פירוקו. 2. מוגף הוי כנעול. 3. וילון חשיב כפתוח, משום דנעשה לצניעות. 4. בעי באיכא גובה ממול הפתח, ומייתי דהיו בבית החליפות בקרן זוית שני פשפשין וגובה שמונה וכן אחורי בית הכפורת בכדי להכשיר את כל העזרה לאכילת קק"ד ולשחיטת קק"ל. ומוקי שגבהן של הפשפשין היה שמונה, וגובה פשפש שונה משאר הפתחים שגובהן היה עשרים אמה.

שאלות לחזרה ושינון

 

* מנין ילפינן שאכילת תודה בירושלים (3)
* הלימוד ששחיטת שלמים בכל מקום בעזרה (2)
* דיני פתח אהל מועד (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com