אאא

פרק ששי- קדשי קדשים

דף נח

1. שחט בראש המזבח. 2. מקום המזבח.

א.  דין ראש המזבח לגבי שחיטת קדשי קדשים, לרבי יוסי כל המזבח כשר ולר"י בר"י רק חציו הצפוני. ומפרשינן פלוגתייהו 1. לרבי יוסי כל המזבח בצפון, ודחי דא"כ לר"י בר"י חציו בצפון וחציו בדרום, וא"כ כיצד אמרינן שחטן כנגדן בקרקע פסולה. והמקרה בזה להו"א במקום היסוד הסובב או במחילות, ולמסקנא אם קיצרו את המזבח. 2. למסקנא פליגי בדרשת הפסוק וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, ולרבי יוסי כולו לעולה ולשלמים, ולר"י בר"י חציו לעולה וחציו לשלמים.

ב.   איכא מחלוקת תנאים היכן בעזרה עמד המזבח, והגמרא מביאה את המשנה בתמיד שמערכה שניה של קטורת היתה משוכה לצפון ארבע אמות מקרן דרומית מערבית, ומייתי מחלוקת תנאים היכן עמד המזבח וכמאן אתי 1. אי כל המזבח בצפון אתי שפיר משום דאם ירחיק צפונה לא תהיה המערכה כנגד הפתח, ולהו"א המ"ד שסובר זאת הוא רבי יוסי שאומר שצריך את המקום הסמוך ביותר בכדי ליתן בזיכי לבונה וליטול גחלים למזבח הפנימי וא"כ זה ראיה לרבי יוחנן דדעת רבי יוסי דכל המזבח בצפון. ולמסקנא מוקמינן כריה"ג שסובר שהכיור אינו יכול להיות בין האולם ולמזבח כיון שלדעתו כל דרום המזבח הוא כנגד הפתח. 2. לר"י המזבח ממוצע באמצע העזרה, ומקשינן דא"כ בכדי שהמערכה תהיה כנגד הפתח צריך להיות משוך צפונה י"א אמה, ואי סגי בפתח האולם נמי צריך שש אמות, ותרצינן דארבע אמות הוו חוץ מאמה יסוד ואמה סובב. 3. לר"א בן יעקב כל המזבח בדרום, וא"א להעמיד כוותיה כיון שצריך להיות משוך צפונה כ"ז אמה, ולפתח האולם כ"ב אמה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' בשחיטת קדשי קדשים בראש המזבח, ובמאי פליגי (2)

ב.  המחלוקת היכן בעזרה עמד המזבח, וכמאן אתיא המשנה בתמיד (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com