אאא

דף עד

1. היתר מתערובת איסוה"נ. 2. תערובת ע"ז. 3. אינו מכיר הטריפה.

א.  אופני ההיתר מתערובת איסור הנאה 1. טבעת של ע"ז שנתערבה במאה ואחת נפלה לים הותרו כולן דתלינן שהאסורה נפלה, ואתי כר"א האומר שאם קרב ראש אחד יקרבו כולם. וקמ"ל אף טבעת דלא ניכרת נפילתה, ובדעת ר"ל איכא פלוגתא אי שרי. 2. כנ"ל בחבית תרומה, וקמ"ל אף שיש לה מתירין. 3. חבית תרומה שנפלה למאה אם נפתחה אחת מהן נוטל כדי דימועה ושותה, ואף אם רוב החביות נפתחו לא תלינן דאיסורא ברובא איתיה וממילא נתיר את השאר.

ב.   טבעת של ע"ז שנתערבה במאה, אם פרשו ששים למקום אחד אוסרות והארבעים לא אוסרות כיון דאיסורא ברובא איתיה, ולשמואל בע"ז אסרינן אפילו ספק ספיקא עד סוף העולם. והשמועות 1. ספק ספיקא של ע"ז מותרת כגון כוס שנפלה לרבוא ומרבוא לרבוא, ותירץ דתנאי היא. 2. בברייתא פליגי בדין ספק ספיקא של רמוני באדן אף בשאר איסורין, דלר"י אסור ולר"ש שרי, ושמואל סובר כר"י רק לענין ע"ז. 3. שמואל כר"א שאוסר בהנאה תנור שהסיקו בע"ז ותערובת הפת נתערבה.

ג.    קשיא כיצד איירי שיודע שנתערבה הטריפה ואינו מכירה 1. נתערבה נקובת הקוץ בדרוסת הזאב, ולאידך בהא נמי אפשר להבדיל. 2. דנתערב בנפולה שצריכה בדיקה מעת לעת, ולאידך א"צ לבדיקה זו. 3. כר"א שאוסר ולד טריפה בהקרבה, ולאידך לא מוקמינן כר"א.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  אופני ההיתר מתערובת איסור הנאה (3)

ב.  המח' בתערובת טבעת של ע"ז, והשמועות (3)

ג.   כיצד איירי שיודע שנתערבה הטריפה אך אינו מכירה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com