אאא

דף צ

1. יוצא באימורין. 2. קדימת חטאת לעולה.

א.  אמרינן דאימורי קק"ל שיצאו לפני זריקת דמים דינם כקק"ד ונפסלו, והשמועות 1. גבי קק"ל אמרינן דדמו ואימוריו הוו קק"ד, ואתי למימר דהאימורין הוו קק"ד כל זמן שהדם קיים, ש"מ דהאימורין נפסלים ביוצא אף קודם זריקה. 2. בשר קק"ל שיצא קודם זריקה, לר"י כשר הואיל וסופו לצאת ולר"ל פסול דעדין לא הגיע זמנו, ובעי למימר דאימורין פסולים לכו"ע ודחי דה"נ הויא פלוגתא. 3. המח' באימורי קק"ל שיצאו דלר"א אין מועלין ולר"ע מועלין, מוקמינן דאיירי שזרק את הדם בעודן בחוץ, ופליגי האם זריקה מועלת ליוצא.

ב.   אמרינן דחטאת קודמת לעולה: בבהמה מרבויא ופר שני, בעוף מזה שנאמר ואת השני, ואף חטאת העוף קודמת לעולת בהמה מבנין אב. והשמועות 1. ר"א אומר דעולת יולדת קודמת לחטאת אף דבעלמא חטאת קודמת לעולה, ודחי דעולה קודמת רק להקדישה. 2. אמרינן דסדר הקדימה: פרים אילים, כבשים, שעירים. אי איירי במוספי החג ש"מ דשעיר החטאת אחרון, ודחי דאיירי שכולם נדבות לעולה, או לעולם בפרי החג אך נאמר בהם כמשפטם. 3. פר ע"ז דעולה קודם לשעירי ע"ז דחטאת, ותירץ דכתיב בע"ז חטת חסר א', או כמשפט. 4. פר העלם דבר שהוא חטאת קודם לפר ע"ז דעולה, ליכא ראיה משום דהוו תרי מיני.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני יוצא באימורי קק"ל, והשמועות (3)

ב.  החילוק בקדימת חטאת לעולה, והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com