אאא

מליאת הכנסת אישרה הלילה (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העונשין של ח"כ אחמד טיבי הקובעת כי הארכת תקופת המאסר שניתן יהיה להמיר בעבודות שירות לתשעה חודשים. 79 ח"כים תמכו ללא מתנגדים.

בהצעת החוק הוצע לקבוע בהוראת שעה למשך שנתיים, כי משך המאסר שבית משפט רשאי להמירו בעבודות שירות יהיה תשעה חודשי מאסר במקום ששה חודשים כפי שקבוע היום. עוד מוצע כי לכל עובד שירות שנגזרו עליו עבודות שירות לתקופה העולה על שישה חודשים תקבע תכנית ליווי ושיקום על ידי קצין מבחן, אלא אם כן מצא קצין המבחן כי לא נדרשת תכנית כאמור וכי תקופת עבודת השירות של עובד שירות הנושא עונש מאסר בעבודת שירות לתקופה העולה על שישה חודשים תקוצר לפי התנאים המפורטים בחוק.

בדברי ההסבר נכתב: "לפי המצב הקיים בחוק כיום בית המשפט יכול להטיל על נאשם שהורשע, עונש של תקופת מאסר בפועל שאינה עולה על ששה חודשים שתרוצה בעבודות שירות במקום ריצוי עונש של מאסר בפועל. ביהמ"ש יכול לקבוע כי עבודות השירות יחליפו במשך כל התקופה את עונש המאסר, או רק בחלק מהתקופה.

"הצעת חוק זו באה להגדיל את מתחם הענישה של בית המשפט לתשעה חודשים במקום ששה חודשים ובכך לתת שיקול דעת רחב לבית המשפט להטיל על נאשמים שהורשעו בפעם הראשונה להשתקם במסגרת ראויה כאשר נסיבותיהם האישיות מאפשרות זאת, בהתייחס לחומרת העבירות שאינן מהוות סכנה לציבור, ובכך לאפשר לאותם נאשמים לחזור לחיים רגילים ולהשתקם מחוץ לכותלי הכלא".

ח"כ טיבי אמר במליאה: "ברור שעבירות בתחום הזה הם עבירות לא חמורות. הרציונל הוא להקטין את הצפיפות הקיימת בבתי הסוהר שבא לידי ביטוי במתן החלטות העונות על הצורך במידת פגיעה פחותה בחירותו של הפרט . רציונל נוסף להצעה זו הוא להגדיל את כמות הנאשמים שמבצעים עבודות שירות במוסדות ציבור שנותנים שירות לאזרח".