אאא

דף קט

1. החיובים בהעלאה. 2. צירוף בשר ואימורין. 3. מנחות בחוץ. 4. הדין ביצאו מבפנים.

א.  החיובים בהעלאה בחוץ 1. עולה, נאמרה בפסוק. 2. זבח, לרבות אימורי קק"ד וקק"ל. 3. ואל פתח אהל מועד לרבות: קומץ, לבונה, קטורת, מנחת כהנים וכהן משיח, והמנסך יין ומים. 4. לא יביאנו, לרבות קדשים שפסולן בקדש כגון: לן, יוצא, טמא, מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, קבלת וזריקת פסולין, שינוי במתן הדם בפנים ובחוץ למעלה ולמטה, ושלא לשמה בפסח וחטאת.

ב.    הדינים בצירוף בשר עם האימורין 1. בהעלאה מצטרפין רק בעולה דכליל ולא בשלמים. 2. וכן הדין בטמא. 3. בפיגול, לגבי אכילה אף בשלמים מצטרפין, ובמחשבת הקטרה בפיגול מצטרפין רק בעולה. 4. בנותר מצטרפין אף בשלמים, ובנותר קודם זריקה מצטרפין לכזית רק בעולה.

ג.    דיני הקטרת מנחות בחוץ 1. המקטיר בחוץ כזית מתוך: קומץ, לבונה, קטורת, מנחת כהנים, מנחת כהן משיח, מנחת נסכים, לת"ק חייב ולר"א פטור עד שיקריב את כולן. 2. אם הקריבן בפנים ושייר מהן כזית והקריבן בחוץ חייב. 3. חסרו כל שהוא והקריבן בחוץ פטור, ובעי האם דווקא כאשר נחסר בפנים חשיב חסרון אבל אם יצא לחוץ ואח"כ נחסר לא חשיב חסרון כיון שכבר נפסל או דה"נ חשיב חסרון, ולא איפשיטא. 4. מנחה שלא נקמצה והקריבה בחוץ פטור. 5. קמצה וחזר קומצה לתוכה והקריבו בחוץ חייב, משום דאין שיריים מבטלין את הקומץ. 6. בקומץ ולבונה או שתי בזיכי לבונה, הקריב אחד בפנים ואחד בחוץ חייב, ובהקטיר רק אחד בחוץ לרבנן חייב ולר"א פטור דקסבר אין מפגלין בחצי מתיר, אבל בזריקת דם בחוץ מחייב ר"א אפילו בזריקה אחת בין בחיצוניות ובין בפנימיות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ד.   הברייתא אומרת דהמקטיר בפנים קטורת חצי פרס הציבור פטור ויצאו ידי חובתן, ואמרינן דאתיא אף כר"א, ומפרשינן כיצד אתיא כוותיה 1. לר"א יצאו בהקטרת היכל כיון שלא נאמר בה שיעור, ופליגי בהקטרת לפני ולפנים שנאמר בהקטרתה שעור מלא חפניו האם זהו בדווקא, ודחי הרי ביו"כ נאמרה חוקה. 2. בחוץ לכו"ע לעיכובא ופליגי אי ילפינן הקטרת חוץ דהיכל מהקטרת פנים, ומקשינן הרי אפילו חוץ מחוץ לא ילפי שהרי בניסוך היין מצריכים דווקא שלשה לוגין ולא ילפי מהקטר חלבים, ותרצינן דילפינן הקטרה מהקטרה. 3. בהיכל סגי בכזית, ונחלקו כאשר קבע בכלי שתי חצאי פרס ופלוגתייהו האם קביעות מנא מלתא היא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  החיובים בהעלאה בחוץ (4)

ב.  הדינים בצירוף בשר עם האימורין (4)

ג.   דיני הקטרת מנחות בחוץ (6)

ד.   כיצד אתי אליבא דר"א הדין בהקטרה בפנים שיצאו י"ח (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com