אאא

דף יב

*דיני המחשבות. *המחשבה בחסרו. *צירוף אכילה והקטרה.

א.  המחשבות במנחה בשעת הקמיצה נתינה בכלי הולכה והקטרה, על הקטרת הקומץ או הלבונה ועל אכילת השיריים. והדינים: 1. חוץ למקומו פסול. 2. שלא לשמה כשירה ולא עלתה לחובתה, ובמנחת חוטא וקנאות פסולה. 3. במחשבת חוץ לזמנו הוי פיגול אם קרב המתיר כמצוותו, והיינו לחכמים שלא עירב מחשבת פסול נוספת כגון של שלא לשמה במנחות חוטא וקנאות, ולר"י אם מחשבת הפיגול קדמה לא מהניא מחשבת פסול שאחריה להפקיע את המנחה מפיגול. והצירוף בין בשתי עבודות, ובין בעבודה אחת בשני כזיתים או בשני חצאי כזית.

ב.   למ"ד בשיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה שמקטיר את הקומץ אבל השיריים לא נאכלים, דעת רב הונא שההקטרה אינה קובעת פיגול לשיריים ולא מוציאתן מידי מעילה אף לר"ע שסובר זריקה מהניא ליוצא, ולרבא כיון דאיתיה בפנים מהניא אף לר"א שסובר אין זריקה מועלת ליוצא. והשמועות 1. רבי חייא לא גרס או כזית משירייה, רבא מוקי שחסרו השיריים ועמדו על כזית ואעפ"כ חל הפיגול, ודחינן דאתי כר"א הסובר שהקטרה נחשבת רק אם כל הקומץ הוקטר. 2. אמרינן בלחם הפנים דפסול באחת מן החלות אינו גורם לשאר להפסל חוץ מנפרסה דהיינו חסרו השיריים שאז ההקטרה לא מהניא להכשיר את השיריים, להו"א ביוצא השאר כשרים ואתיא כר"ע הסובר לזריקה מועלת ליוצא, ודחי דהברייתא כר"א והשאר כשרים במקרה שאחד נטמא מפני שהציץ מרצה, ולעולם לר"ע זריקה מהניא לשיריים אף אם חסרו.

ג.    אמרינן במשנה דאין אכילה והקטרה מצטרפין, ומדייקינן מינה 1. לאכול ולאכול דבר שאין דרכו להקטיר מצטרפין, וכשיטת ר"א. 2. כרבנן ותרוייהו לאכול דבר שדרכו לאכול, וקשיא דכבר אמרינן שמצטרפין. 3. אי קמ"ל לאכול ולהקטיר לא מצטרפין, קשיא דשמעינן לה מהא דלא מצטרף לדבר שאין דרכו לאכול, ותירץ דאיצטריך משום דהכא בתרוייהו מחשב כי אורחיה, קמ"ל דלא מצטרפין.

הדרן עלך פרק קמא דמנחות 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המחשבות במנחה והדינים (3)

ב.   המח' אי מהניא מחשבה היכן שחסרו השיריים, והשמועות (2)

ג.    מאי מדייקינן מהא דאין אכילה והקטרה מצטרפין (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com