אאא

דף מד

*העיכוב בקרבנות ונסכים. *פסוקי יחזקאל.

א.  דיני העיכוב בקרבנות ונסכים 1. הסולת והשמן שבמנחת נסכים והיין אינם מעכבין זא"ז, ופליגי האם המנחה קודמת או הנסכים, ולמסקנא בבאין עם הזבח לכו"ע הנסכים קודמין ופליגי בבאין בפ"ע האם ילפינן מזבח או דיין עדיפא כיון ששרים עליו. 2. מתנות מזבח החיצון אינם מעכבות זא"ז, וילפינן דסגי במתנה אחת שנאמר ודם זבחיך ישפך. 3. הפרים האילים והכבשים אין מעכבין זא"ז, ומוקמינן בחובת היום של שבועות וכן במוספין.

ב.   דרשות הפסוקים בספר יחזקאל 1. וביום החודש פר בן בקר וששה כבשים, קמ"ל שיביא כמה שמוצא, ומאידך גם אם מפחית יביא כמה שביכלתו. 2. יהיו אתי שאם יש לו שבעה כבשים צריך להקריב כולם ביחד. 3. בר"ח ניסן מביא פר לחטאת, מוקמינן שהקריבו מילואים בימי עזרא כמו בימי משה. 4. נבילה לא יאכלו הכהנים איצטריך, משום שהותר להם מליקה. 5. וכן תעשה בשבעה בחדש מאיש שוגה ומפתי, דרשינן לשבעה שבטים שחטאו בהוראת ב"ד שחדשו להתיר חלב חייבים אם היו הב"ד בהעלם דבר והצבור בשגגת מעשה. 6. ואיפה לפר ואיפה לאיל יעשה מנחה ולכבשים כאשר תשיג ידו, אתי לר"ש למימר דיש להביא פר ונסכיו ולא פרים בלא נסכים. ואמרינן שחנניה בן חזקיה דרש את ספר יחזקאל שדבריו לא יסתרו ד"ת.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מד

א.  דיני העיכוב בקרבנות ונסכים (3)

ב.   דרשות פסוקי ספר יחזקאל (6)

 

דף מה

*הקרבנות בשבועות. *העיקר בכבשים ולחם.

א.  הקרבנות שמביאים בחג השבועות 1. למוספין שני פרים איל ושבעה כבשים לעולה, שעיר לחטאת, והם האמורים בחומש במדבר. 2. לחובת היום פר שני אילים ושבעה כבשים לעולה, שעיר לחטאת, ושני כבשים לשלמים והם מונפים עם שתי הלחם, וזה מוזכר בפרשת אמור.

ב.   פליגי האם שתי הלחם עיקר או כבשי השלמים, ומנין 1. לבן ננס הכבשים עיקר כיון שבמדבר קרבו כבשים בלא לחם, ודחינן שבמדבר קרבו רק המוספין ולא חובת היום מכיון שלא היה שם לחם. 2. לר"ש הכבשים עיקר כיון שהם מתירין את עצמן אבל הלחם אין מי שיתירנו. 3. לר"ע הלחם עיקר והוא מעכב את הכבשים שנאמר על תרוייהו יהיו וילפינן דהעיכוב תלוי בלחם שנאמר בו תהינה, ולאידך עדיף ללמוד מיהיו דדמי ליה. 4. לבן ננס ילפינן שהכבשים עיקר שנאמר בעולות יהיו, ולאידך ילפינן מתהיינה דהתם כולו לכהן. 5. קדש יהיו לה' לכהן, לר"ע זהו לחם שה' קנאו ונתנו כולו לכהן, ולבן ננס אלו כבשים שמקצתן לה' ומקצתן לכהן.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מה

א.  הקרבנות שמביאים בחג השבועות (2)

ב.   המח' האם הלחם עיקר או הכבשים ומנין (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com