אאא

לפני שבועיים חשף "כיכר השבת" את המודעות המזויפות בשם ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק. ביום חמישי כוסו לוחות המודעות בירושלים במודעות עם אותם מסרים נגד גדולי ישראל החברים במועצת גדולי התורה, שעליה כבר ביקש הגרמ"ד סולובייצ'יק מתלמידו ומקורבו הנאמן, הרב הגאון רבי שמעון יוסף מלר, מחבר הספרים הידועים על שושלת "בית בריסק", לפרסם בשמו שהיא כולה שקר וכזב.

עיקרה של המודעה היא הקלטה שהקליטו הקנאים את ראש ישיבת בריסק לאחר ישיבת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ובה הגרמ"ד תוקף בחריפות את החלטת המועצה לעשות פשרות בענייני הגיוס. 

המודעות
המודעות

חלק מהדברים אכן נאמרו, אף שהוקלטו ופורסמו שלא בידיעתו של ראש ישיבת בריסק, אולם הגדילו לעשות עורכי המודעה והכניסו בתוכה גם התקפה אישית שלכאורה נאמרה על ידי הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק כנגד אדמו"רים שונים וגדולי בני ברק.

ההכחשה
ההכחשה

לאחר שנודע לראש ישיבת בריסק על המודעות שפורסמו שוב ברחבי ירושלים, כנראה לקראת הכרעת הממשלה בעניין הגיוס, קרא מוקדם בבוקר לכמה מתלמידיו, הביע בפניהם את צערו וכאבו הגדול מפרסום המודעה השקרית, והורה להם לעבור בכל השכונות ולהסיר עד כמה שניתן את המודעות מעל גבי לוחות המודעות, וכמו כן לפרסם שוב הכחשה נמרצת על הדברים.

כאמור, תלמידי הגרמ"ד פרסמו את מחאתם הנמרצת על הצער והכאב שנגרם לרבם ראש הישיבה.

תולשים את המודעות
תולשים את המודעות
תולשים את המודעות
תולשים את המודעות