אאא

דף כח

*שחיטה מדאורייתא בעוף. *שחיטת קנה בעוף. *ורידין לר"י בעוף.

א.  פליגי האם יש שחיטה לעוף מן התורה, והשמועות 1. בכסוי הדם נאמר ושפך וילפינן שדם העוף בשפיכה דסליק קרא מיניה משא"כ חיה בשחיטה דהוקש לפסולי המקודשין. 2. הנוחר פטור מלכסות, מוקמינן דווקא בחיה ולא בעוף. 3. השוחט וצריך לדם חייב לכסות אא"כ נוחרו או עוקרו, להו"א בעוף שצריך את דמו לתולעת, ודחי בחיה שדמה נצרך לצבע. 4. מלק עוף בסכין מטמא בגדים בבית הבליעה והסכין אינה מוציאתה מידי נבילה ש"מ שעוף צריך שחיטה. 5. לר"א הקפר רק צבי ואיל הוקשו לפסולי המוקדשין שצריכים שחיטה, משא"כ עוף. 6. לפי רבי בסיני נצטווה משה על הושט והקנה ועל רוב סימן אחד בעוף ורוב שנים בבהמה, דקסבר רבי יש שחיטה לעוף מן התורה.

ב.   אמרינן דבעוף סגי לשחוט רוב סימן אחד, לר"נ או ושט או קנה ולר"א בר אהבה דווקא ושט שהוא המיוחד שבסימנים. והשמועות 1. בברייתא מייתי שחט ושט ונשמטה הגרגרת שהיא הקנה ולא קתני שחט את הגרגרת, ודחי דזהו משום שהגרגרת היא העשויה להשמט. 2. לר"י שישחוט את הושט ואת הורידין, ודחי דנקט הכי משום שסמוכים. 3. שחט חצי גרגרת ושהה וגמר שחיטתו כשירה, מוקי בבהמה וגמר לשחיטה כולה. 4. היה חצי קנה פגום והוסיף עליו כל שהוא וגמרו שחיטתו כשירה, ותירץ כנ"ל. 5. מליקת חטאת העוף בושט או בקנה, תיובתא דרב אדא, ואיכא למימר דהתם שאני דצריך לחתוך גם את המפרקת. 6. אצל רבא היה אווז שצוארו היה מלוכלך בדם וא"א לבדוק את הושט אלא מבפנים שזהו לאחר שחיטה וחייש שמא שוחט במקום נקב, והפתרון לבדוק את הקנה ולשחוט בו ואח"כ לבדוק את הושט, ש"מ דלהלכה אפשר לשחוט גם בקנה.

ג.    רבי יהודה קאמר שצריך לשחוט גם את ורידי הדם, וא"ר חסדא דזהו דווקא בעוף הואיל וצולהו כולו כאחד ש"מ דטעמו בכדי שכל דמו יצא ולא מדין שחיטה, והשמועות 1. עד שישחוט את הורידין, אימא שינקבם בשעת שחיטה. 2. ורידין בשחיטה, כנ"ל. 3. שאלו את ר"י מאחר שהוזכרו ורידין בכדי להוציא מהן דם מדוע צריך בשחיטה, מפרשינן שנשאל מדוע א"א לנקבן לאחר שעת השחיטה, ואיהו סבר שהדם בשעת שחיטה חם ולכן יוצא כראוי משא"כ אח"כ דקריר. 4. רבי ירמיה בעי האם יש בורידין דם שחיטה ולכן יש לפסול אם שהה או דרס, ואל דסגי לנקבן בקוץ. 5. תניא כר"ח דר"י קאמר שרק בעוף יש לשחוט את הורידין.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' אם יש שחיטה לעוף מן התורה, והשמועות (6)

ב.   המח' בשחיטת קנה לבדו בעוף, והשמועות (6)

ג.    מ"ט דר"י המצריך לשחוט גם את ורידי הדם, והשמועות (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com