אאא

דף לה

*רביעי ע"י קדש *הכשר בשחיטה לר"ש.

א.  פליגי האם רביעי בקדש נעשה רק ע"י קדש, והשמועות 1. האוכל שלישי בחולין שנעשו על טהרת הקודש נעשה שני לקדש, ודחי שטהרת תרומה הויא טמאה אצל קדש, ובעי להביא לכך ראיה דבגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש ודחה דמדרסות חמירי דחיישינן שישבה עליהן אשתו נדה משא"כ פירי. 2. עם הארץ נאמן על חבית יין תרומה אם אמר הפרשתי לתוכה רביעית קודש ש"מ דהתרומה אינה מטמאה לקודש בפירי, ודחי דהוי בחיבורין ומגו דמהימן לקודש נאמן לתרומה. 3. שלישי בחולין על טהרת הקודש מטמא משקין ופוסל אוכלין בקודש, ולמסקנא תנאי היא וכדלקמן. 4. חולין שנעשו על טהרת הקודש, לר"א בר צדוק הוו כתרומה לטמא שנים ולפסול אחד וס"ל דאינם עושים רביעי בקדש.

ב.   דעת ר"ש שהשחיטה מכשירה את הבשר לקבל טומאה אף אם לא יצא דם, ואמרינן דר"ש סובר שדם שחיטה לא חשיב משקה ואינו מכשיר לקבלת טומאה. והשמועות 1. ר"ש אומר הוכשרו בשחיטה, ליכא סייעתא דאימא אף בשחיטה. 2. וכי הדם מכשיר והלא שחיטה מכשרת, דחינן אימא וכי הדם בלבד מכשיר. 3. לר"ש דם המת אינו מכשיר וקמ"ל דדם חללים מכשיר דאינו כאילו קטליה איהו, ואין לומר דדם שחיטה יכשיר אף שנאמר על הארץ תשפכנו כמים, משום דאתי להתיר דם פסולי המוקדשין בהנאה. 4. לר"ש דם מכת בהמה אינו מכשיר וקמ"ל דלא אמרינן דקטליה פלגא הוי כאילו קטלה כולה, ודייקינן דלר"ש חללים מכשיר שנאמר ודם חללים ישתה, ולרי"ש קרא אתי למימר דדם קילוח אינו מכשיר.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' בעשיית רביעי בקדש, והשמועות (4)

ב.   דעת ר"ש בהכשר בשר בשחיטה, והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com