אאא

לאור מצבו של הגאב"ד הגאון רבי שמריהו יוסף ניסים בן בתיה קרליץ, המאושפז במצב קשה מאוד בבית החולים 'מעייני הישועה', גדולי הדור מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין יוצאים הבוקר (שני) במכתב חיזוק לציבור בו הם קוראים להתפלל לרפואתו ומפרטים את גדלותו העצומה

"הנה מרן הגאון רבי ניסים שליט"א חולה עכשיו, וצריך רחמי שמים לרפו"ש, וידוע שצדיק מגין על הדור, כמ"ש רש"י על הפסוק היש בו עץ וגו' שצדיק מגין על כל המקום, אפילו על גויים ואפילו בסדום אם היו חמישים צדיקים או עשרה צדיקים זה היה מגין על סדום גם כן, מפני שצדיק משפיע השפעה טובה שיחזרו בתשובה", כותבים גדולי הדור.

בשלב הזה, מתייחסים גדולי הדור לעובדה שהגאב"ד הגר"נ קרליץ שרוי בחולשה זה תקופה ארוכה ואינו פוסק ומדבר: "וכך כתב גם מרן החזו"א זצ"ל באיגרת (ח"ג סב) כי במקום שיש בעל תורה אמיתי השפעתו ניכרת על כל הסביבה, אפילו אם אינו מדבר כלום, עצם מציאותו של בעל תורה אמיתי משפיעה.

"רבי ניסים שליט"א השפיע השפעה גדולה מאד, השפעה עצומה על כל הדור, בפסקיו ובחיבוריו שנתקבלו בכל העולם, וגם בסכסוכים שבין אדם לחבירו הייתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת, וגם אמר הרבה שיעורים בהלכה ובמוסר והרי הוא משפיע בצדקותו על כל הדור, הוא אדם קדוש ממש, איש קדוש, וגם כשהוא חולה אבל הקדושה קיימת ומשפיעה על כל הדור. מה שהוא נמצא איתנו זה דבר שנותן זכויות לכל הדור ומשפיע ומגין על הדור".

גדולי הדור מוסיפים לסיום וקוראים להתפלל לרפואתו: "כל אחד צריך לבקש ולהתפלל עליו, תפילת ציבור יש בה כוח מיוחד".

הבוקר נמסר ממקורביו של הגאב"ד כי במהלך השעות האחרונות חל שיפור קל במצבו, הזיהופ ירד מעט וחלק ממערכות הגוף חזרו לעבוד באופן חלקי אך המצב עדיין קשה מאוד.