אאא

דף נח

*סימנים בטריפה ולידה. *הבריות החלושות. *חסר ויתר בבע"ח. *חולאים ומאכלים בבהמה.
* ספק טריפה מותר אם יש בו סימנים שאינו טריפה, וזהו: שעברו י"ב חדש, שלשים יום, משבחת, או נקיבה שילדה. והשמועות בדין טריפה יולדת 1. ביצת טריפה, אותן שהיו במעיה בשעת הטריפה לל"ק אסורות דקסבר טריפה יולדת ולל"ב מותרות אם טענה שוב, ומכאן ואילך מותר לל"ק דהוי זה וזה גורם ולל"ב מזה שטענה התברר שאינה טריפה. 2. ביצת טריפה אסורה מפני שגדלה באיסור, לל"ק בספנא מארעא דליכא זוז"ג ולל"ב בביצים שהיו בתוכה בשעה שנטרפה. 3. ולד טריפה לר"א לא יקרב ולרב יהושע יקרב, פליגי לל"ק בנטרפה ולבסוף עיברה האם זוז"ג אסור ולל"ב כשעיברה ולבסוף נטרפה האם עובר ירך אמו, ונחלקו בדינו למזבח להודיעך כח דהיתרא של רבי יהושע.
* הבריות החלושות 1. כל בריה שאין בו עצם אינו מתקיים י"ב חדש, ולכן פרי תלוש שהתליע מותר לאחר י"ב חדש אבל במחובר אסור. 2. הזבוב שנקרא בקא לא חי יותר מיום, והא דאמרי אינשי עליו שבע שנים זה יחסית אליו וכמו ששים כלי ברזל התלויים בעוקצו. 3. זבוב אינו חי יותר משנה.
* דין חסר או יתר בבע"ח 1. בהמה בעלת ג' או ה' ידים הוי בעל מום לגבוה, וברגלים הוי טריפה דכל יתר כנטול דמי. 2. שתי סניא דיבי הוי טריפה, ואם שופכות זה לזה כשירה. 3. קנה מבית הכוסות להמסס אינו טריפה דמצוי בחיות בר, אבל קנה מבית הכוסות לכרס הוי טריפה. 4. שני מעים היוצאים בשני מקומות בעוף כשירה ובבהמה טריפה, ואם יוצאין ממקום אחד וכלין עד כאצבע כשירה ופליגי האם בעינן שיחזרו ויתחברו.
* חולאים ואכילת מאכלים רעים בבהמה 1. אחוזת דם מעושנת ומצוננת כשירה. 2. שאכלה צואת תרנגולים שתתה מים הרעים ואכלה תיעה פלפלין הרדופני או סם המות של בהמה כשירה. 3. אכלה סם המות של אדם הכישה נחש ננשכה ע"י כלב שוטה, אינה טריפה אך אסורה משום סכנת נפשות, ונשוכת נחש ניתן לבדוק ע"י שמכניס לתנור. 4. אכלה חלתית קרטין טריפה ועלה כשירה, ואמרינן שהאוכלם קודם אכילה עורו מתקלף מחמת קדחת, וכן האוכל אליבא ריקנא בתקופת תמוז ט"ז ביצים וארבעה אגוזים שבעה גרעיני צלף רביעית דבש נעקר ליבו מחיבורו.


שאלות לחזרה ושינון

* השמועות בדין טריפה יולדת (3)
* הבריות החלושות (3)
* דין חסר או יתר בבע"ח (4)
* חולאים ואכילת מאכלים רעים בבהמה (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com