אאא

דף סב

*סוגי עופות וכשרותם. *החילוק בשמות העופות.

א.  סוגי עופות וכשרותם 1. למינהו שנאמר אצל עורב לר"א לאסור זרזיר וי"א דשרי כיון שיש לו זפק. 2. סנונית לבנה ר"א אוסר שנאמר בעורב למינו וחכמים שרו, לאמימר בחיורא כרסה לכו"ע שרי ופליגי בירוקא והלכתא כר"א, ולמר זוטרא בירוקא לכו"ע אסור ופליגי בלבנה והלכה בחכמים, ואמרינן דכשר לטהרת מצורע, וזהו עוף המסרט. 3. תסיל כשר משום בני יונה אבל אם שתתה ממי חטאת פוסלתם כיון שמוצצת ומקיאה. 4. תורין דאציפי ושל רחבה כשרים משום תורין, ואין לפסלו משום שיש לו שם לווי כיון שלא נשתנה שמו קודם מתן תורה או שבמקומן נקראים תורין סתמא. 5. איכא שמונה עופות שהן ספיקות: חובא, חוגא, סוגא, הרנוגא, תושלמי, מרדא והיא תרנגולת דאגמא, כוחילנא ובר נפחא, והספק מכיון שהקורקבן נקלף בסכין אבל אם נקלף ביד לאחר שנותנו בשמש מותר.

ב.   מיני העופות ששמותיהם דומים ודיניהם שונים 1. כרזי המצוי בקוצים שרי ובכרוב אסור ומלקינן משום שרץ העוף. 2. צרדא שרי ברדא אסור ומרדא ספיקא. 3. תרנגולא דאגמא אסור ותרנגולתא דאגמא שרי וי"א דאסירא. 4. שבור אנדרפטא שרי ופירוז אסור. 5. בוניא שרי ופרוה אסור. 6. מרדו נגיד ואכיל שרי וסגיד אסור. 6. שתיא חמרא ומזגא חמרא אסור ובת מזגא חמרא שרי. 7. שקיטנא אריכי שקי וסומקי שרי וגוצי אסירי, ואריכי וירוקי אסור. 8. לקני ובטני שרי, שקנאי ובטני שרו במקום דלא שכיחי פרס ועזניה. 9. קואי וקקואי אסירי וקקואתא שרי ובא"י הלקו עליה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  סוגי עופות וכשרותן (5)

ב.   מיני העופות ששמותן דומים ודיניהם שונים (9)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com