אאא

מפלגת מרצ פנתה בדחיפות ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, בבקשה לאשר פרסומים של המפלגה על שלטי החוצות בבני ברק, הכוללים גם את תמונתה של יו"ר המפלגה, תמר זנדברג.

בעיריית בני ברק, מציינים בתגובתם לבקשה כי מדובר בעתירה מיותרת שכן מדובר בבקשה להצבת שילוט בעוד כחודשיים ועוד בטרם קיבלה את שובת העירייה.

את תגובת העירייה לוועדת הבחירות העבירו עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה ועו"ד מיכל רוזנבוים מתל-אביב.

העירייה מדגישה בתשובה כי בחוק העזר העירוני בנושא שילוט חוצות, נכתב כי בטרם תינתן תשובת העירייה לגבי פרסום מסויים שעלול לפגוע ברגשות הציבור או בתקנתו, תדון העירייה בבקשה לפרסום באמצעות ועדה עירונית, בראשותו של הרב חיים מאיר לנגסאם, חבר הנהלת העירייה, ובהשתתפות הרב מאיר סלומון והרב יעקב אברהם זכריהו, חברי הנהלת העירייה, והכוללת יוע"מ, מזכיר העירייה ודוברה, מהנדס העיר ומנהלת מח' הפרסום.

לטענת העירייה, פניית מפלגת מרצ לועדת הבחירות המרכזית הייתה עוד בטרם התקיים כל דיון בועדה. בד בבד, עתירת המפלגה הוגשה, כאשר הבקשה לשילוט היתה ביום ט"ז בשבט ה'תשע"ט (22,1,19) בשעות הערב, וכבר למחרת בשעות הבוקר הוגשה העתירה, תוך פרסום הנושא בכלי-תקשורת, ומכך מוכח שמטרת הפנייה של המפלגה היתה צבירת הון פוליטי.

עוד נטען בתשובה כי העירייה לא מפלה את ציבור הנשים, כשאגב, מספר הנשים מנהלות האגפים והמחלקות בעירייה הוא מהגבוהים בארץ, ומכך מתברר שבעירייה ישנים שיקולים ענייניים ולא מפלים, ולעומת זאת, כאשר העירייה פועלת לשמירת ערך הצניעות, שהינו ערך יסודי ומרכזי לציבור שומרי התורה והמצוות, היא עושה זאת, כמובן, כערך נעלה ולא כפגיעה במישהי.

בנוסף לכך, נטען כי חלק מההצעות לפרסומים שצורפו לעתירת מפלגת מר"צ עסקו באג'נדה של פתיחת עסקים בשבת, הפעלת תחבורה ציבורית ועידוד חילול שבת, שהינה סוגיה קשה ביותר בציבור החרדי. גם השימוש במושג "הדתה" בפרסום אינו אלא ניסיונות להכפיש את מגזר שומרי התורה והמצוות ולטעון על כפיה דתית ולהביא בכך להסתה מעוותת נגד ציבור זה.

נציגי העירייה הדגישו בתשובתם כי מדובר בעתירה שכל מטרתה לעורר פרובוקציה, העמקת השסע בחברה הישראלית והוצאת "שם רע" לציבור ההולך בדרך המסורת מאז ומעולם. עוד נכתב כי מדובר בהצגת מצג שווא של אפליה מצד העירייה, כאשר ההליכים של הגשת עתירה בהולה היו 12 שעות בלבד לאחר הגשת הבקשה לעירייה לשילוט, ועוד לפני קבלת התייחסות העירייה לבקשת הפרסום של המפלגה, ובנוסף לכך, העותרת לא טרחה לעדכן את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית שמדובר על בקשה לפרסום שילוט בעוד כחודשיים, ימים אחדים לפני יום הבחירות, ובכך יצרו מצג כאילו נדרשת הכרעה בהולה בעתירה.