אאא

דף קכד

*צירוף לכזית. *צירוף בעור.

א.  דיני צירוף לכזית 1. עור שיש עליו כזית בשר הנוגע בציב היוצא ממנו ובשערה שכנגדו טמא, ואמרינן דה"מ שפלטתו חיה אבל פלטתו סכין בטל ואפילו ביותר מכזית ומוקמינן לה במרודד שהוא קלוש. 2. אם היו על העור שני חצאי כזיתים אינו מטמא במגע דנתמעט מנבלתם, ודעת רי"ש דבפלטתו חיה מטמא במשא דאתרבי מהנושא ולר"ע אינו מטמא כיון שבטל אגב העור, וקאמר לדברי רי"ש נאמר הנוגע והנושא דמי שאינו בכלל מגע אינו מטמא במשא. 3. שני חצאי זיתים שתחבן בקיסם והסיטן ר"ע מודה שטמא, ואיכא מ"ד שאם שני החצאים נפרדים אינו מטמא משום דבעינן נישא בבת אחת, ודברי רי"ש ור"ע דשני חצאין מטמאין זהו איירי בנוגע ע"י בשר דק המרודד.

ב.   שני חצאי זיתים על העור דעת רי"ש שמצטרפין לטומאת משא, לבר פדא זהו דווקא לאחוריו אבל מלפניו איכא אף טומאת מגע ורבי יוחנן פליג דקסבר אין נוגע וחוזר ונוגע. והשמועות 1. ר"י קאמר שרי"ש כשיטת כר"ד בן הרכינס הסובר שכל המטמאין באהל שנחלקו והכניסן לאהל לא מטמאין דאין מאהיל וחוזר ומאהיל, ורבנן שמטמאין אתו כר"ע דמטמא בשני חצאי זיתים התחובים בקיסם. 2. ר"ע הקשה על רי"ש הלא בא לכלל מגע, ואתי שפיר לר"י דקסבר שאינו מיטמא אף מלפניו, ולבר פדא הפירכא דבעינן שיטמא במגע מכל צד ואפילו מאחוריו. ובעי האם רי"ש מטמא דקסבר סגי שבא לכלל מגע שלפניו, או דלית להאי ילפותא כלל וא"כ יטמא אף בקולית טמאה, ולא איפשיטא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני צירוף לכזית (3)

ב.   המח' בשני חצאי זיתים על העור והשמועות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com