אאא

דף כח

*תרומת חו"ל. *הלימודים בבכור. *שחיטה וראיית מום.

  1. דיני תרומת חוצה לארץ 1. אין בה משום כהן המסייע בבית הגרנות. 2. בטילה ברוב, ורבה ביטלה ברוב ואכלה בימי טומאתו. 3. שרי לאכול ואח''כ להפריש. 4. אסורה באכילה רק על מי שטומאה יוצאה מגופו ומותר לטמא ליגע בה, ונאכלת ע''י כהן קטן או שנשרפת ומפריש עוד חלה ונאכלת לגדול. 5. נאכלת לטמא שרץ, ופליגי אי שריא לטמא מת שטבל.

  2. הלימודים בבכור 1. מונין לפי שנה דידיה, שנאמר שנה בשנה או ילפינן מקדשים שנאמר בהם כבש בן שנתו. 2. נאכל לשני ימים ולילה, שנאמר שנה בשנה או שהוקשו לחזה ושוק של שלמים, ואין לומר שההיקש לתודה שנאמר יהיה לך. 3. ניתן לכהן שנאמר יהיה לך, או ובשרם היינו תם ובעל מום.

  3. שחיטת בכור וראיית מום 1. שחט ואח''כ הראה את מומו שהוא קבוע, ר''י מתיר ור''מ אוסר כיון שנשחט שלא ע''פ מומחה. ואמרינן דלכו''ע בדוקין שבעין אסור כיון שיש מהם שמשתנין, ופליגי במומין שבגוף האם גזרינן אטו דוקין שבעין. 2. מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו יקבר ומשלם מביתו, ומוקמינן בדוקין שבעין וככו''ע, ומשלם לכהן על בהמה דקה רביע דמיה משום גזירת מגדלים ועל בהמה גסה חצי דמיה. 3. פרה שניטל רחמה ר''ט האכילה לכלבים בטעות וסבר שיתחייב כיון שדיין שטעה משלם מביתו, ופטרינן דהטועה בדבר משנה חוזר וכן הוי מומחה לב''ד שפטור אף אם טעה בשיקול הדעת. 4. הנוטל שכר לראות בכורות אין שוחטין על פיו, אא''כ הוא מומחה כמו אילא ביבנה שהתירו לו חכמים ליטול סכום קבוע משום חשדא בין בנמצא בעל מום ובין שנמצא תם ולא נוטל עליו שכר שוב.

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. דיני תרומה חוצה לארץ (5)

  2. הלימודים בבכור (3)

  3. שחיטת בכור וראיית מום (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com