אאא

דף כח

*חרם חלקי החלות וחילול. *כהני משמר.

א.  חלות חרמים ונתינתם 1. כהנים אינם מחרימים כיון שהחרמים שלהם, ולויים לא מחרימים קרקעות כיון שנגאלים לעולם, ובמטלטלין לר''י אין מחרימין דמקדיש לקרקעות ולר''ש מחרימין. 2. החרים ע''מ ליתנם לכהן, כל זמן שהם בבית הישראל דינם כהקדש ולא נפדין, נתנם לכהן הוו כחולין שנאמר לך יהיה. 3. סתם חרמים, לריב''ב לבדק הבית שנאמר כל חרם קדש קדשים לה' וכן הלכה, ולחכמים לכהנים שנאמר כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, ולאידך בא ללמד ונמצא למד משדה אחוזה שאף בנמצא ביד כהן יוצאת מידו ומתחלקת לאחיו הכהנים. 4. חרם חל על קדשי קדשים וקדשים קלים, ונותן לכהן בנדר את דמיהן ובנדבה את טובתה ובבכור אומדין כמה ישראל ישלם בכדי ליתנו לבן בתו כהן. וילפינן לחכמים מכל חרם קדש קדשים לה', ולרי''ש שנאמר בבכור תקדיש ואתי להקדש עילוי ואל תקדיש אתי לקדושת מזבח, ולרבנן אתו ללאו ולמצוה להקדיש בכור אף שקדוש מאליו.

ב.   ההוא גברא שהחרים את נכסיו ורב יהודה אמר לו שיחלל על ארבעה זוזים וישליכם לנהר ונכסיו מותרים, השמועות 1. ש''מ דקסבר סתם חרמים לבדק הבית, ועולא סובר דהוי לכהנים ולדידיה אפשר לתת לכהנים. 2. הקדש שוה מנה שחיללו על שו''פ מחולל, ולאחר החורבן הוי לכתחילה כיון דליכא פסידא להקדש. 3. לא קאמר שיחלל על שו''פ, כדי שיהיה פרסומי מלתא. 4. מקשינן שעבד עברי, שדה אחוזה בתי ערי חומה, שדה חרמין, וגר תושב נוהגים רק בזמן היובל, ותירץ דנוהג במטלטלי וקרקעות חו''ל דינם כמטלטלין.

 

הדרן עלך פרק שמיני דערכין!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. חלות חרמים ונתינתם (4)

ב. חילול חרם בזה"ז והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com