אאא

דף כו

*תפוס לשון ראשון. *לשונות תמורה.

א.  המקרים בתפוס לשון ראשון 1. האומר ולדה של זו עולה והיא שלמים דבריו קיימין, ואם אמר היא שלמים וולדה עולה לר''מ הולד שלמים דתפוס לשון ראשון ולרבי יוסי אם לכך נתכון מתחילה דבריו קיימין ואם נמלך הויא שלמים אף שאמר בתוך כדי דיבור. 2. וכן פליגי באומר הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים, ולכו''ע אם אמר תחול זו ואח''כ זו אמרינן תפוס לשון ראשון, לא תחול זו אא''כ חלה זו תרוייהו חיילי, ופליגי באמר תמורת עולה תמורת שלמים דלר''מ הראשונה חלה מדלא אמר עולה ושלמים ולרבי יוסי תרוייהו חיילי. 3. האומר חציה תמורת עולה וחציה תמורת שלמים, לר''מ כולה תקרב עולה ולחכמים תרעה ויביאם בדמיה וכדעת רבי יוסי. 4. חציה עולה וחציה חטאת לר''מ קריבה עולה ולרבי יוסי תמות, וקמ''ל דלר''מ אם הקדים חטאת לעולה תמות דקסבר חטאת מעוברת מתה. 5. לרבי יוסי חציה עולה וחציה שלמים קדושה ואינה קריבה עושה תמורה ותמורתה כיו''ב ואינה קריבה כיון שבאה מכח קדושה דחויה, וכן אמרינן בבהמת שותפין שהקדיש חציה וקנה את חציה השני והקדישו, וקמ''ל קדושת דמים נדחה ובע''ח נדחין ודחוי מעיקרו הוי דיחוי. 6. חציה עולה וחציה מעשר לכו''ע קריבה עולה, ובעי בחציה תמורה חציה מעשר האם הויא תמורה כיון דאלימא שנוהגת בכל הקדשים או מעשר שמקדש לפניו ולאחריו, ועלתה בתיקו.

ב.   הלשונות בתמורה 1. אמר תחת זו תמורת זו וחליפת זו הוי תמורה, ומחוללת על זו אינה תמורה. 2. לשון תחת משמעה התפסה וחילול ושייך התפסה בקדשי מזבח, ובבעל מום משמע חילול אם ידיו על הקודש ומשמע התפסה אם ידיו על החול. 3. אמר תמורת עולה חל רק לר''מ ולחכמים עד שיגיד עולה זו או עולה שיש לי בבית, וכן האומר על בהמה טמאה שתהא עולה לא אמר כלום ואם אמר לעולה תמכר ויביא בדמיה עולה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. המקרים בתפוס לשון ראשון (6)

ב. הלשונות בתמורה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]