אאא

דף ב

*ל"ו כריתות. *המנין. *כרת באחותו.

א.  שלושים ושש הכריתות שבתורה 1. הבא על: האם. 2. אשת האב. 3. הכלה. 4. הזכור. 5. הבהמה. 6. אשה שנרבעה מבהמה. 7. אשה ובתה. 8. אשת איש. 9. אחותו. 10. אחות אביו. 11. אחות אמו. 12. אחות אשתו. 13. אשת אחיו. 14. אשת אחי אביו. 15. נדה. 16. מגדף. 17. עובד ע''ז. 18. הנותן מזרעו למולך. 19. בעל אוב. 20. המחלל שבת. 21. טמא שאכל קדש. 22. הבא אל המקדש טמא. 23. האוכל: חלב. 24. דם. 25. נותר. 26. פיגול. 27. השוחט בחוץ. 28. המעלה. 29. האוכל חמץ בפסח. 30. האוכל ביו''כ. 31. עושה מלאכה ביו''כ. 32. מפטם שמן. 33. מפטם קטרת. 34. סך שמן המשחה. 35. פסח. 36. מילה, ותרוייהו מצות עשה. על הל''ת זדונו כרת שגגתו חטאת ולא הודע אשם תלוי, חוץ ממטמא מקדש שהוא בעולה ויורד ולחכמים אף מגדף כיון שאין בו מעשה.

ב.   היכן נכתב המנין ומדוע 1. ל''ו כריתות, לומר שאם עשה את כולן בהעלם אחד חייב על אחת. 2. אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, כנ''ל. 3. ארבעה מחוסרי כפרה, לאפוקי מראב''י דמוסיף גר. 4. ארבעה מביאין על הזדון כשגגה, לאפוקי מר''ש דאמר שבועת הפקדון לא ניתן זדונה לכפרה. 5. חמשה מביאין קרבן אחד על עבירות הרבה לאשמועינן דנזיר בכלל, וכר''י בר''י שסובר נזירות טהרה מתחילה בשביעי. 6. חמשה מביאין קרבן עולה ויורד, לאפוקי מר''א שסובר נשיא מביא שעיר. 7. ארבעה אבות נזיקין, לאפוקי ממ''ד י''ג או כ''ד אבות, ולרבי חייא למעוטי מסור ומפגל.

ג.    מה ילפינן מהא שנכתב כרת באחותו 1. להו''א ללמד שאם עבר על כל הכריתות בהעלם אחד חייב על כל אחת, ומקשינן דנמעט אשת איש שיש לה היתר בחיי אוסרה ודחי דאיכא הקישא דכל העריות, ולמסקנא נלמד מואל אשה בנדת טומאתה. 2. לרבי יצחק חייבי כריתות אינם פטורים אף אם לקו. 3. לחכמים לאחותו שהיא גם בת אביו וגם בת אמו דחייב שלש, רבי יצחק יליף לה מאחותו דסיפא ולרבנן איצטריך לאחותו מאב ומאם. 4. גבי מפטם וסך איכא כרת אחד וחילוק חטאות, וכרת דאחותו לרבנן לומר שאין עונשין מן הדין, ורבי יצחק סבר דעונשין מן הדין או יליף עונש מאזהרה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף ב

א. שלושים ושש הכריתות שבתורה (36)

ב. היכן נכתב המנין ומדוע (7)

ג. מה ילפינן מהא דנכתב כרת באחותו (4)

 

דף ג

*הקושיות על המנין. *שגגת ע"ז. *אוב וידעוני.

א.  הקושיות על מנין ל''ו כריתות 1. כיצד שייך שאדם אחד יתחייב על כל השלושים ושש, דבגברי ליכא נרבעת ובנשי ליכא הבא על זכור ובהמה. ומתרצינן תנא גברי ומנה לשתים הבא על הזכור והמביאו עליו וכרי''ש שמחייב שתים ובמגדף סובר כר''ע, או תני שמחוייב ל''ג חטאות ומנה ל''ו כריתות שבתורה. 2. איכא בשבת ארבעים חסר אחת, ובעשה כולם בהעלם אחד חייב על על כל אחד, ותירץ דחייב רק אחת. 3. בע''ז נמי איכא מלאכות רבות, וקאמר דנקט שגגת ע''ז וזדון עבודות, ולמסקנא קתני שם שבת ושם ע''ז אף דבכל אחת יש טובא. 4. הבא על אשה ובתה לא כתב בת בתו ובת אשתו וכן בתו מאנוסתו, כיון דשם אשה ובתה נקט. 5. המעלה בחוץ חייב על בפ''ע על איברי פנים ועל איברי חוץ, אמרינן שם מעלה נקט כיון דלא נשנה במקום אחר.

ב.   היכי דמי שגגת ע''ז 1. השתחוה לבית ע''ז וכסבור שהוא ביכ''נ, הרי לבו לשמים. 2. השתחוה לאנדרטא, אם קבלו באלוה חייב מיתה ואם לא קיבל אינו כלום. 3. מאהבה ומיראה, לאביי חייב ולרבא פטור. 4. אומר מותר, חייב חדא או שתים ולא פטור לגמרי. 5. תינוק שנשבה לגויים שיודע שע''ז אסורה ואינו יודע איזה. 6. גדול שטעה בקרא לא תעשון אתי אלוהי כסף וזהב.

ג.    בחיובי סקילה קאמר בעל אוב וידעוני, ובחיוב חטאת קאמר רק אוב ולא ידעוני. והטעם לר"י דבעשה אוב וידעוני בהעלם אחד חייב אחת כיון שנכתבו יחד, ולר"ל ליכא חטאת על ידעוני לפי שאין בו מעשה. ומחלוקתם 1. בחטאת נקט אוב ולא ידעוני, לר"ל משום דפטור ולר"י הואיל ופתח בה קרא. 2. ר"ל לא אמר כר"י משום דחלוקים גבי מיתה, ולר"י בעינן חלוקה של לאו. 3. ר"י לא אמר כר"ל, דמתני' אתיא כר"ע דלא בעיא מעשה דהא מחייבינן מגדף, ולר"ל אכתי דיבור הויא מעשה זוטא. 4. חיוב המשתחוה לע"ז, לר"ל אתיא רק כר"ע דמחייב דבר שאין בו מעשה, ולר"י אתיא אף כרבנן, דסברי כפיפת קומתו הויא מעשה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף ג

א. הקושיות מנין לשלושים ושש כריתות (5)

ב. היכי דמי שגגת ע"ז (6)

ג. אוב וידעוני (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com