אאא

רבני ה'פלג הירושלמי' תוקפים האחד את השני על רקע הפילוג בין תלמודי התורה בירושלים, הרב קלמנוביץ' המזוהה עם הצד של הגר"צ פרידמן יצא בחריפות כנגד הגר"א דויטש, ואמר כי "הרב דויטש ממציא תורה חדשה והולך בשביל הזה של הכסף".

הגאון רבי ישראל יצחק קלמנוביץ'  מחשובי רבני ה'פלג' תוקף את נאומו של ראש ישיבת פונוביז' בהקמת החיידר החדש בירושלים במקום הת"ת הקודם שעומד בראשותו של הגר"צ פרידמן. שם אמר הרב דויטש "כתוב בתורה: ואלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל ומפרש רש"י: לא פחות ולא יותר, זה ממש המטרה לא להוסיף שום דבר אפילו לא חומרות יותר ממה שהיה."

הגרי"י קלמנוביץ' תקף בחריפות רבה את הדברים והתבטא בפעם הראשונה כנגד 'הפלס': "כעת אני רוצה לומר דברים בגדר ליצנותא דע"ז. הנה רש"י אומר על סיום הפסוק הנ"ל 'אלה הדברים' – לא פחות ולא יותר, והיינו שרש"י מבאר מה שאמר הקב"ה למשה רבינו לומר את אלו הדברים אל בני ישראל באופן מדוקדק, ומה הם הדברים? שיהיו 'ממלכת כוהנים וגוי קדוש'."

"והנה הקול נשמע לאחרונה שלקחו פיסקה זו 'לא פחות ולא יותר'  - ועשו ממנה כ'עבודה זרה'. ומשתמשים בפיסקה זו בפני עצמה, ואומרים כי הנה מבואר כאן יסוד שבכל דבר וענין צריך שיהיה 'לא פחות ולא יותר'" ולסיום אמר על דברי הרב דויטש "כי אלו הם פטומי מילי בעלמא ודברים בטלים".

הרב קלמנוביץ' המשיך ואמר: "הנה בדרך משל, יש פרצה בענין הפאות הארוכות יותר מדאי שלא כדין באמת צריך ליזהר בהם גם מצד חשש ע"ז, ויש פרצה של בגדים קצרים שהאורך הוא פחות מדאי שלא כדין תורה,ואולי גם על זה יאמר האומר כי אין לנו אלא זאת, אשר הפאות יהיו 'לא פחות', והבגדים יהיו 'לא יותר'..."

"זאת ועוד, כל אחד יחליט בדעתו ע"פ תאוותו מה היא המידה, והפוחת לא יפחת ממנה, והמוסיף לא יוסיף עליה... 'פחות' ממה? 'יותר' ממה? הלא הפיסקה הזו כשלעצמה מתאימה לכל, כולם יכולים לשמוח עם המידה הזאת, גם אנשי המזרחי, גם ממשיכי הדרך של פא"י, כי הם יחליטו מה היא המידה הנכונה בכל דבר, ועליה יכריזו ויאמרו: לא פחות ולא יותר! הנה זו היא דעת בעלי בתים, היפך דעת תורה. דברים בטלים ממש".

"בנוסף", המשיך הרב קלמנוביץ', "יש אומרים כי הענין של לא פחות ולא יותר הוא שצריך לילך ב'שביל הזהב', וזו היא הדרך אשר יילכו בה. הנה גם זו ליצנות, ובאמת אותו 'שביל הזהב' הוא כפשוטו, שהולכים לפי הזהב. שבמקום שחושבים שיקבלו ממון אם ידברו דברי קנאות, אזי זועקים קנאות טהרת הקודש והתנתקות מהשפעת המדינה, ואילו כאשר רוצים לקבל זהב מצד אחר כגון בגנים ובכיתה א', כבר מוצאים כמה קולות ופשרות מכאן ומכאן".

"האם כללו של דבר, היכן שיש כסף – שם צריך לילך", מאשים הרב קלמנוביץ את ה'פלג' הפשרן יותר ואומר, "זהו שביל הזהב שלהם. וזו היא 'תורה חדשה' אשר בדו מליבם, אשר כמוה לא שמענו מעולם מרבותינו שבדורות הקודמים, לא מהחזו"א ולא מהרב מבריסק, לא מהסטייפלער ולא מהרב שך, ולא מהמשגיח זכרונו לברכה אלא אדרבה מרבותינו זכרונם לברכה שמענו את ההיפך, וזו היא 'תורה חדשה' שבדו מליבם כדי להתאים את התורה הקדושה עם אלו שהשיטה הזו טובה להם והם הבע"ב שדעתם היפך דעת תורה, ולכך הבעלי בתים מסכימים לזה, וכן העיתון של הבעלי בתים, כולם שמחים בזה. ולדאבון לב המצב כיום הוא שהעיתון עושה את הדעת, ולא התורה קובעת את הדעת, וכאילו ח"ו העיתון הוא יותר נאמן מהתורה. וממילא הדברים נכנסים בלבבות כארס של עכנאי, ומקלקל הרבה".