אאא

פרק חמישי – דם שחיטה

דף כא

*סוגי דם ומנין ודינם.

א.  איסור דם שייך בבהמה חיה ועוף בשחיטה נחירה עיקור ודם הקזה שהנשמה יוצאת בו ולא בדמים שאינם דומים לעוף ובהמה מהלכי שתים שיש בהם רק טומאה חמורה, שרצים רק טומאה קלה, ביצים אינם מין בשר, דגים וחגבים שכולו היתר, ומפרשינן 1. כל דם כלל עוף ובהמה פרט כל דם חזר וכלל לרבות דם כוי למ''ד בריה בפ''ע, וילפינן חלבו מכל חלב, נבלתו מכל נבילה, גיד הנשה תלוי בכף הירך, טומאתו מסברא דדמיא לבהמה. 2. אמרינן דיש באדם רק טומאה חמורה זהו לאחר מיתה והא דאמרינן שהחותך מן האדם צריך מחשבה וזהו לטומאה קלה איירי מחיים, ובבהמה לאחר מיתה איכא טומאה קלה אם צירף פחות מכזית נבילה לפחות מכביצה אוכלין וא''צ הכשר כיון שיכול לצרפו לכזית ויטמא, או בכזית שחיפהו בבצק וא''צ הכשר מכיון שנטמא במשא. 3. דם דגים וחגבים כולו היתר, להו''א חלבו מותר ודחי מחיה או שאין איסור גיד הנשה ודחי מעוף, ולמסקנא שא''צ שחיטה. 4. בעי למימר בהמה דומיא דעוף שאין בו כלאים, להו''א דהרבעה ודחרישה ולמסקנא כלאי בגדים בצמר.

ב.   סוגי הדמים ודינם 1. דם שרצים לוקין עליו בכזית, והא דאמרינן שאין חייבין עליו להו''א כרת ולמסקנא אם התרה בו משום דם פטור אבל התרה משום שרץ חייב. 2. דם דגים שכינסו אסור, והא דשרי לכתחילה זהו כשיש בו קשקשים. 3. דם מהלכי שתים א''צ לפרוש ממנו אפילו לכתחילה וזהו בלא פירש כגון דם שבין השינים אבל דם שע''ג ככר גוררו. וכן חָלב אשה מותר בשתיה ואין ללמוד מבהמה טמאה שאין בה טומאת נדה וחלבה אסור, שנאמר וזה לכם הטמא להתיר חלב ודם של אדם. 4. דם הלב בעוף פטור כיון שאין בו כזית, ובבהמה אסור וחייבין עליו כרת כיון שבשעה שהנשמה יוצאת נשאב דם הנפש. 5. דם הקזה בתחילה שותת שחור ואח''כ אדום ואח''כ מקלח ולבסוף שותת, ופליגי האם דם הנפש זהו לאחר טיפה המשחרת או רק ממתי שמקלח, ובקיבל דמה בשתי כוסות פליגי האם על השניה חייב חטאת. 6. דם קילוח אינו מכשיר את הזרעים, דבעינן דם חללים וזהו לאחר מיתה. 7. בדם התמצית ר''י מחייב משום אכילת דם, ומודה דא''א לכפר בו שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר ש''מ דבעינן דם הנפש יוצאת בו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. היכן שייך איסור דם ומפרשינן (4)

ב. סוגי הדמים ודינם (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com