אאא

הערב, יום שני, בין השעה 21:30 לשעה 22:30 - אסור לשתות מים, לפי שיטת הגאונים בפוסקים, שכן זו "שעת התקופה" וזהו זמן חילופי משמרות המלאכים ששומרים על המים.

על פי טעם זה, בעת חילופי המלאכים, יש רגע שבו אין השגחה על המים, ויש סכנה שמלאך המוות ירעילם, ומדובר ב"סכנת מוות".

מאידך, ישנם הסבורים כי אין ממש במנהג, וכך עולה מדברי רב האי גאון הסבור כי המנהג הוא "ניחוש בעלמא".

למרות זאת, המנהג מוזכר ב'בית יוסף' להלכה, שכתב כי "ומנהג פשוט שלא לשתות מים בשעת התקופה וכן כתבו הקדמונים ואין לשנות".

"תקופה", היא אחת מארבע התקופות של שנת החמה. התקופות קרויות על שם חודש תחילתן: תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תמוז.

להלכה, אומר ל'כיכר השבת' הרב הגאון רבי בנימין חותה כי "כיון שזמן התקופה הוא הערב, יום שני ח' בתשרי, לכן אסור לשתות מים הערב בין השעה 21:30 ל-22:30".

הרב מוסיף כי "רק מים שהונח בהם - לפני השעה 21:30 - חתיכת ברזל, כגון כפית, מותר לשתותם. ולאחר זה הזמן, כל המים מותרים בשתיה, גם אלו שלא הונח בהם ברזל".

הרב חותה מדגיש כי "מיצים למיניהם או מרקים, אין חשש. הנושא הזה נמצא בכל פוסקי הדורות, הספרדים והאשכנזים, עד כדי כך שהמשנה ברורה דן אם אדם בירך 'שהכל' ונזכר שהוא בזמן התקופה. מרן הרב עובדיה כתב שצריך להיזהר בזה, וה'פרי חדש' כתב שרבים יסתכנו משתיית מים אלו".