אאא

דף כ

*שחור. *עמוק ודיפה. *עצירה. *מעשי בדיקות. *נאמנות אשה.

א.  דיני שחור 1. כקיר כדיו וכעורב טמאה, וזהו עמוק מכאן טמא. 2. כזית כזפת וכעורב טהורה, וזהו דיהה מכאן. 3. שחור זהו כמו לבוש אוכמא דטייעא. 4. כלים אוליירין הבאים ממדינת הים. 5. פליגי אם בודקין שחור ע''ג מטלית לבנה או אדומה.

ב.   דין עמוק ודיהה 1. לעולם בכולן עמוק טמא ודיהה טהור, ונקט בשחור משום שלקה. 2. לר''א בכולם עמוק ודיהה טמא, שיעורא דרבנן בשחור כיון אהני לדיהה דדיהה. 3. א''ד בכולן עמוק ודידה טהור, חוץ משחור דמהני שעורא דרבנן. 4. לבר קפרא בל''ק, חוץ ממזג שעמוק ודיהה טהור.

ג.    עוכרין ביד ולא בכלי 1. בעי האם קאי על בדיקה בידו או בכלי, ופשט דבודק רק בכוס. 2. בעי אם בודק בכוס יכול לעכור ביד, ועלה בתיקו.

ד.   מעשי בדיקה 1. בר קפרא טיהר כשמועתו עמוק ודיהה. 2. ר''ח שבר גרגישתא ובדק, ודוקא הוא דחכים. 3. חכמת רבי חנינא גרמה שר' יוחנן לא ראה. 4. ענותנותו של ר''ח גרמא שר''א יראה. 5. ר' זירא לא ראה, משום דלא בקי בטבעא דבבל. 6. עולא לא ראה באתריה דרב יהודה. 7. ר''א מריה דא''י נקרא כן, שידע ע''פ הריח לומר דדם חימוד היה. 8. רבא ידע להבדיל בין מיני דם למכה, ובאחרון שהיה דם כנים לא ידע, ורק שלח לה מסרק מתנה. 9. ר''י בתחילה ראה, ואח''כ לא כיון דטיפה קמיתא בעי והיא זהימא. 10. דם ילתא רבב''ח טימא ור''י טיהר, כיון דתמיד כה''ג היה מטהר לה. 11. רבי ראה בלילה וטימא, וביום טיהר, ואח''כ שוב טימא.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.  נאמנות אשה 1. לומר כזה ראיתי ואבדתיו נאמנת. 2. לומר כזה טיהר חכם דליתיה קמא, מייתי מילתא דשרי, ודחי דר''י סמך על לימודו.

הדרן עלך פרק שני דנדה – כל היד

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני שחור (5)

ב. דיני עמוק ודיהה (4)

ג. דיני עכירת המים (2)

ד. המעשים בבדיקה (11)

ה. נאמנות אשה (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com