אאא

דף לט

*י"א בחזקת טהרה. *ראיה בימי זיבתה.

א.  כל י''א יום בחזקת טהרה ומפרשינן לענין מה 1. לרבי יהודה דא''צ בדיקה, וסיפא שצריכה בדיקה קאי על ימי נדה. 2. כולה ר''מ דקסבר אשה שאין לה וסת אסורה לשמש זהו דווקא בימי נדה ולכן צריך לגרשה שמא תקלקלנו אבל ימי זיבה מותרת, ואשה שיש לה וסת מותרת בימי נדה ע''י בדיקה ואם הגיע וסתה ולא בדקה טמאה מלבד אם היתה במחבא כיון שחרדה מסלקת את הדמים. 3. בימי זיבה אינה מטמאה מעת לעת, ועלתה בתיובתא. 4. אינה קובעת וסת בימי זיבתה, ורב יוסף השמיע הלכה זו המשנה של היתה למודה לראות ביום ט''ו ושינתה לכ' שניהם אסורין לשמש עד שתקבע, ודווקא ט''ו לטבילתה דהוי כ''ב לראייתה אבל אינה קובעת ביום ט''ו לראייתה, משום דהוי בימי זיבה.

ב.   בעי האם חוששת לראיה שבימי זיבתה, והשמועות 1. היתה למודה לראות ביום ט''ו מטבילתה דזהו כ''ב לראייתה ושינתה ליום כ' דהוי כ''ז לראייתה חוששת לכ''ב דהוי בימי זיבתה, לר''פ מונים כ''ב מיום כ''ב שהיתה ראויה לראות בו ולר''ה בר''י מונה מהיום שראתה דאם הוי בימי נדותה, ומייתי ראיה מתרנגולת שמטילה פעם ביומים ועברה לפעם בשלש חוזרת מיום ההטלה ולא מהיום שהיתה ראויה להטיל. 2. לרבי יוחנן שסובר אינה קובעת וסת בימי נדותה האופן כגון שראתה א' ה' א' ה' ואח''כ ה' וחוששת גם לא' שזהו מקודם, ודחינן שראתה א' א' כ''ה א' דאמרינן שבכ''ה התווספו בה דמים יתרים.

הדרן עלך פרק רביעי דנדה!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. לענין מה כל י"א יום בחזקת טהרה (4)

ב. האיבעיא אם חוששת לראיה שבימי זיבתה והשמועות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com