אאא

דף מו

*שערות תוך הזמן. *הקדש מופלא. *תרומה בזה"ז.

א.  אם הביאו שערות בתוך הזמן לרב ור''ח הוי כלפני הזמן ולרבי יוחנן וריב''ל כלאחר זמן. והשמועות 1. אחר הזמן אף שאמרו איננו יודעים לשם מי נדרנו נדרם נדר בהביאו שתי שערות ש''מ דתוך הזמן כלפני הזמן, ואין לדייק איפכא מרישא דקודם הזמן דההוכחה מגופיה ולא ממשנה יתירה. 2. איש כי יפליא לרבות בו י''ג ויום דאע''פ שאינו יודע להפליא נדריו קיימין וזהו שהביא ב' שערות ודווקא מבן י''ג, ותיובתא דמ''ד תוך זמן כלאחר זמן. 3. איכא סתירה בדין הבאת שערות בגיל י''ג עצמו ובעי למימר דפליגי בתוך הזמן, ודחי דזהו במח' רבי וראב''ש או בתינוק ותינוקת. 4. רבא פסק דתוך זמן כלפני הזמן וכן קאמר דקטנה בתוך הזמן כל י''ב שנה ממאנת והולכת ובגיל י''ב אינה ממאנת ולא חולצת, להו''א אם בדקו ולא מצאו והחזקה שהביאה זה בסתמא, ולמסקנא לא סומכים על החזקה לענין חליצה, ולהלכה חוששין שמא נשרו בספיקא דאורייתא.

ב.   מופלא הסמוך לאיש שהקדיש ואחרים אכלו לר''כ אין לוקין ולר''ל ור''י לוקין דקסברי הוי דאורייתא, והשמועות 1. הכתוב השוה קטן כגדול לזדון שבועה ולאיסר ולבל יחל אך אין חייבין על הקדישו קרבן שנאמר זה הדבר, למ''ד הקדיש ואכל לוקה אתי שפיר ולאידך תני איסור בל יחל ולמ''ד אין לוקין קרא אסמכתא. 2. יתומה שנדרה בעלה מיפר לה, ולמ''ד דאורייתא מיפר להו''א ממ''נ דקטן אוכל נבילות אין ב''ד מצווין להפרישו ומיפר בכל שעה, ולמסקנא כיון שנודרת על דעת בעלה. 3. קטן שהגיע לעונת נדרים לר''י אינו תורם ולרבי יוסי תורם, וקסבר תרומה בזה''ז דאורייתא וה''נ מופלא ודחי דקסבר דהוי דרבנן.

ג.    תרומה בזה''ז לרבי יוסי 1. אשר ירשו אבותיך וירשתה שא''צ ירושה שלישית כיון דנתקדשה לעת''ל וסתמא דסדר עולם רבי יוסי ש''מ קסבר תרומה בזה''ז דאורייתא, ודחי דתני ולא סבר לה. 2. רבי יוסי פוטר מחלה עיסה שנדמעה ש''מ חלה בזה''ז דרבנן ולכן דימוע דרבנן מפקיע מחלה וכ''ש דתרומה דרבנן וכדאמרינן שבשנים שכבשו וחילקו נתחייבו בחלה ולא בתרומה, ודחי דלמא תרומה דאורייתא אבל חלה מדרבנן שנאמר בבואכם וזהו דווקא ביאת כולכם וליכא בזה''ז.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. המח' בהביאו שערות בתוך הזמן, והשמועות (4)

ב. המח' אי לוקין על הקדש מופלא הסמוך לאיש, והשמועות (3)

ג. תרומה בזמן הזה לרבי יוסי (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com