אאא

דף סא

*סוגית לשה"ר. *איסור שאבד בבגד.

א.  סוגית לשה''ר 1. גדליה בן אחיקם היה צריך לחוש ללשה''ר שאמר יוחנן בן קרח על ישמעאל בן נתניהו ולכן נחשב שנהרגו בגללו, ומקום הבור נמצא ע''י ר''י בן חנניה ע''י פריסת סדינים שרויים במים. 2. ר''ט לא רצה להחביא את בני גלילא שיצא עליהם קול שהרגו, והיו צריכים להתחבא לבד. 3. עוג אמר לאברהם על שביית לוט ומיחני כלשה''ר כיון שרצה לישא את שרה ואפ''ה משה רבינו ירא ממנו.

ב.   דין איסור שאבד בבגד 1. בגד שאבד בו כתם מעביר עליו שבעה סממנין ומבטלו, ולרשב''א בודקו שכונות של ג' אצבעות. 2. אבד שכבת זרע, חדש בודקו במחט ושחוק בודקו בחמה. 3. בגד שאבד בו כלאים אין למכרו לגוי או לעשותו מרדעת אבל עושה תכריכין למת לספדו, ופליגי אי שרי גם לקברו דכתיב במתים חפשי. ואם צבעו ולא ניכר מותר דתלינן שהפשתן נשר, ופליגי האם שרי בספק נתקו האם מדאורייתא דווקא שוע טווי ונוז. 4. בגד צבוע לת''ק מטמא משום כתם ולר''נ בר יוסף אינו מטמא ולכן לא גזרו ואסרו בפולמוס.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. סוגיית לשון הרע (3)

ב. דין איסור שאבד בבגד (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com