אאא

דף ד

1. חסידות דוד. 2. סמיכת גאולה בערבית. 3. ר"א ברבי אבינא.

א.     חסידות דוד 1. קם בחצות ולא בשלש שעות. 2. ידיו היו מלוכלכות בדם כדי לטהר אשה. 3. נמלך במפיבושת רבו, ולכן זכה ויצא ממנו כלאב. 4. אמר לולא האמנתי כשפחד שיגרום החטא כמו בימי עזרא, ולכן יעקב אבינו פחד.

ב.     לרבי יוחנן צריך לסמוך גאולה לתפילה בערבית ולריב"ל תפילות באמצע תקנום, ופלוגתייהו 1. אי פליגי בסברא, דגאולה היתה בלילה מיהו מעלייתא היתה רק בבקר. 2. קרא בשכבך ובקומך להקיש ק''ש ואח''כ תפלה, ולאידך אתי לק''ש סמוך למטתו.

ג.      סמיכת גאולה לתפילה 1. ה' שפתי תפתח, כתפלה אריכתא. 2. השכיבנו, כגאולה אריכתא.

ד.     שמועות ר''א ברבי אבינא 1. האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, משום א' ב' ופותח את ידך. 2. מיכאל בפריחה אחת, גבריאל בשתים, אליהו בארבע, ומלאך המות בשמונה ובשעת המגפה באחת.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     תוס' 1. לרש''י בניהו זה סנהדרין ואחריו כרתי ופלתי ואלו אורים ותומים, ולתוס' כרתי זה סנהדרין של יהוידע ואח''כ אביתר. 2. אין לאכול בערב עד שיקרא ק''ש ויתפלל. 3. יראו עינינו לתוס' הוי גאולה אריכתא ולרב עמרם תפילת ערבית רשות ולכן א''צ לסמוך גאולה לתפילה ושרי לדבר.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    חסידות דוד (4)

ב.    המח' בסמיכת גאולה לתפילה בערבית (2)

ג.     מה נקרא סמיכת גאולה לתפילה (2)

ד.    שמועות ר"א ברבי אבינא (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com