אאא

דף ה

1. ק"ש שעל המטה. 2. ר"ל בר חמא. 3. יסורין של אהבה. 4. המעשים.

א.     ק''ש על המטה 1. אף שקרא בביהכ"נ מצוה לקרות שוב שנא' על משכבכם. 2. בת''ח פליגי האם לא צריך, או שיאמר פסוקא דרחמי. 3. כאילו אוחז בידו חרב של שתי פיות. 4. מזיקין בדלים ממנו.

ב.     כיצד לנצח את היצה''ר 1. ירגיז עליו יצר טוב. 2. יעסוק בתורה. 3. יקרא ק''ש. 4. יזכיר יום המיתה.

ג.      ואתנה לך 1. לוחות, עשרת הדברות. 2. תורה, מקרא. 3. מצוה, גמרא. 4. אשר כתבתי, נ''ך. 5. להורותם, גמרא.

ד.     יסורין ותורה 1. העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו. 2. אם לא עוסק, באים עליו יסורים מכוערין.

ה.     אם באים עליו יסורין מה יעשה 1. יפשפש במעשיו. 2. יתלה בבטול תורה. 3. יסורין של אהבה.

ו.        יסורין של אהבה 1. שאין בהם בטול תורה ובטול תפלה. 2. אם קבלם מאהבה תלמודו מתקיים. 3. ממרקין עוונותיו, דילפינן מעבד שיוצא בשן ועין ומברית מלח.

ז.      מתנות טובות שבאות ע''י יסורין 1. תורה. 2. א''י. 3. עוה''ב.

ח.     העוסק בתורה וגמ''ח וקובר בניו נמחלים עוונותיו, ומייתי דנגעים הוו מזבח כפרה 1. אינם יסורין של אהבה. 2. בבבל שלא משלחין. 3. בצנעא.

ט.     המעשים ביסורין 1. רבי יוחנן ניחם בעצם של בנו העשירי שמת. 2. ר''ח בר אבא חלה ורבי יוחנן שאלו חביבין עליך יסורין וענה לא הן ולא שכרן והקימו. 3. וכן רבי חנינא הקים את רבי יוחנן, דאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין. 4. רבי יוחנן ביקר את ר''א, ובכה לא בגלל תורה מזוני ובנים אלא על האי שופרא דבלי בארעא. 5. לרב הונא החמיצו ארבע מאות חביות יין כיון שלא נתן זמורות לאריסו, ואח''כ החומץ חזר להיות יין או התייקר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

י.        תוס' 1. נגעים בא''י אינם יסורין של אהבה, לרש''י שמשתלחים מג' מחנות ולתוס' שנזהרין בטומאה. 2. דין גרמא ההוכחה לרש''י שיסורי רבי יוחנן הם של אהבה, ולתוס' מזה שניחם בזה. 3. דבר קבוע אינו נחשב לחציצה בינו לבין הקיר, ומטה חוצצת. 4. ק''ש סמוך למטתו, לרש''י אפילו לימוד ולתוס' רק מלאכה. 5. מיטה בין צפון לדרום כשישן עם אשתו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    ק"ש שעל המטה (4)

ב.    כיצד ניתן לנצח את היצר הרע (4)

ג.     פירוש הפסוק ואתנה לך (5)

ד.    יסורין ותורה (2)

ה.    מה יעשה מי שבאים עליו יסורין (3)

ו.      יסורין של אהבה (3)

ז.     מתנות טובות שבאות ע"י יסורין (3)

ח.    מתי נגעים הוו מזבח כפרה (3)

ט.    המעשים ביסורין (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com