אאא

דף ו

1. אבא בנימין. 2. רבין בר אדא. 3. רב חלבו.

א.     שמועות אבא בנימין 1. הצטער שתפילתו תהיה סמוך למטתו. 2. שתהא מטתו בין צפון לדרום, דזוכה לזכרים ומונע נפלים. 3. היוצא מביהכ''נ, אם לא המתין טורפין תפלתו ומסלק שכינה, ואם המתין זוכה לברכות כנהר. 4. אילו ראו את המזיקין א''א היה לעמוד מפניהם. 5. תפילה נשמעת רק בביכ''נ.

ב.     מזיקין 1. מרובים מאיתנו ומקיפים כי כסלא לאוגיא. 2. לכל אחד אלף מימינו ורבבה משמאלו. 3. לראות פסיעותיהם, לפזר אפר על יד המיטה. 4. לראותם, ליתן בעינים אפר שליא של חתולה שחורה בכורה.

ג.      הפעולות מחמת השדים 1. דוחקא בדרשה. 2. ברכים עיפים. 3. בגדים בלים. 4. רגלים נופלים.

ד.     היכן שורה שכינה 1. י' מתפללין קדמה שכינה. 2. שלשה שיושבין בדין. 3. ב' עוסקים בתורה, ואף נכתב בספר הזכרונות. 4. אפילו אחד.

ה.     ה' מניח תפילין שנאמר בזרוע עוזו, וכתוב בהם 1. כי מי גוי גדול ומי גוי גדול. 2. אשריך ישראל ומי כעמך ישראל. 3. או הנסה אלקים. 4. ולתתך עליון.

ו.        שמועות הגעה לביהכ''נ 1. מי שרגיל לבא ולא בא ה' משאיל בו. 2. אם ה' בא ואין עשרה מיד כועס.

ז.      שמועות רב חלבו א"ר הונא 1. הקובע מקום לתפילתו אלקי אברהם בעזרו. 2. אין לפסוע פסיעה גסה ביציאה מביכ"נ. 3. המתפלל אחורי ביהכ''נ ואינו מחזיר פניו לביהכ"נ רשע.

ח.     על מה קבלת השכר 1. בדרשה הריצה. 2. בדרשה בשבת שלפני הרגל, דוחקא. 3. שמעתא סברא. 4. בית הקברות שתיקותא. 5. תענית צדקה. 6. הספד דלויי. 7. חתונה מילי.

ט.     כרום זולות 1. דברים שעומדים ברומו של עולם ובנ''א מזלזלין בהם. 2. אדם שנצרך לבריות פניו משתנות כעוף שנקרא כרום, וכאילו נידון באש ומים.

י.        יש להיות זהיר בתפילות 1. מנחה מאליהו. 2. ערבית, ממנחת ערב. 3. שחרית, שנא' בוקר תשמע קולי.

יא.   סעודת חתן, לא משמח עובר בה' קולות, ושימח 1. זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות. 2. כמקריב תודה. 3. כבונה חורבה בירושלים.

יב.   יר''ש דבריו נשמעים, והפס' כי זה כל האדם שהעולם כולו 1. נברא לזה. 2. שקול כנגד כל העולם. 3. נברא לצוות לזה.

יג.    תוס' 1. בביכ''נ בשדה יש להמתין לחבירו. 2. בתפילין שבראש יש רוב שם שד''י או שהם מגולין. 3. אחורי ביכ''נ, לרש''י שלא בכוון ביכ''נ ולתוס' אחרת מכיוון העם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    שמועות אבא בנימין (5)

ב.    נוכחות המזיקין (4)

ג.     הפעולות מחמת השדים (4)

ד.    הכמות בשביל שתשרה השכינה (4)

ה.   מה כתוב בתפילין של ה' (4)

ו.      שמועות הגעה לביכ"נ (2)

ז.     שמועות רב חלבו א"ר הונא (3)

ח.   על מה קבלת השכר (7)

ט.   מהו כרום זולות (2)

י.      מנין שיש להיות זהיר בתפילות (3)

יא.  במה זוכה המשמח חתן (2)

יב.  פירוש כי זה כל האדם (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com