אאא

פרק רביעי- תפלת השחר

דף כו

1. זמן התפילות. 2. כנגד מי תקנו.

א.     זמן התפלות 1. שחרית עד חצות, לר''י ד' שעות, וכותיקין עד הנץ. 2. מנחה עד הערב, ולר''י פלג המנחה. 3. ערב אין לה קבע, ופליגי אי רשות או חובה. 4. מוספין כל היום ולר"י עד ז' שעות ונקרא פושע.

ב.     איכא השלמה בתפלה הבאה 1. גם מנחה בערבית, אף שעבר יום. 2. מנחה של ע''ש מתפלל ב' בליל שבת 3. מנחה של שבת משלים במוצ''ש ומבדיל בראשונה.

ג.      כנגד מה תיקנו את התפילות 1. אבות, אברהם וישכם יצחק לשוח ויעקב ויפגע. 2. תמידים, תמיד של שחר, בין הערבים, אברים ופדרים, ומוספין.

ד.     תוס' 1. תפילת ערבית רשות רק לגבי מצוה עוברת. 2. למוסף אין תשלומין בערב. 3. מח' בתפילת תשלומין שאינו מרויח כלום, כגון שלא הזכיר ר''ח המנחה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    זמני התפילות  (4)

ב.    השלמה בתפילה הבאה (3)

ג.     כנגד מה תקנו את התפילות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com