אאא

פרק חמישי- אין עומדין

דף לא

1. כיצד עומדין. 2. הלימודים מחנה. 3. תפלת חנה.

א.     מנין לכובד ראש 1. מרת נפש, ודחי דלמא רק חנה. 2. אשתחוה ביראתך, ודחי ה''מ דוד. 3. בהדרת קדש בחרדת, ודחי כפשוטו. 4. למסקנא וגילו ברעדה.

ב.     שחוק ועצב 1. במקום גילה שם תהא רעדה. 2. רבה בדח טובא, והתפילין שעליו הן עדותו. 3. מר בריה דרבינא ראה בחתונת בנו שבדחי טובא, ושבר כוס של זכוכית לבנה והתעצבו. 4. רב המנונא זוטא אמר כדי לנו שנמות, ואמר שיענו היכן התורה והמצוות שיגינו עלינו. 5. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעוה''ז.

ג.      כיצד עומדין 1. מתוך כובד ראש. 2. הלכה פסוקה. 3. שמחה של מצוה, וכן הנפטר מחבירו.

ד.     אין עומדין מתוך 1. דין. 2. דבר הלכה. 3. עצבות. 4. עצלות. 5. שחוק. 6. שיחה. 7. קלות ראש. 8. דברים בטלים.

ה.     דיני תפלה 1. מכון לבו לשמים. 2. ג' פעמים ביום. 3. לכיוון ירושלים. 4. ערב ובקר וצהרים. 5. אין להשמיע קולו. 6. ישאל צרכיו אחר שיתפלל.

ו.        הלימודים מפסוקי חנה 1. יכוון לבו. 2. יחתוך בשפתיו 3. אסור להגביה קולו. 4. שיכור אסור להתפלל. 5. הרואה בחבירו דבר מגונה צריך להוכיחו. 6. נחשד צריך להודיע שאינו בו. 7. שיכור כעובד ע''ז. 8. החושד צריך לפייסו ולברכו. 9. אין לשבת בד''א של המתפלל.

ז.      תפילת חנה 1. צבאות, שתתן לי בן מכל הצבאות שבראת. 2. ראה תראה, לר"ע שעקרה נפקדת אסתתר ואלד, ולרי"ש כלשון בנ''א. 3. ג''פ אמתך, שלא עברתי על ג' בדקי מיתה. 4. שמואל הורה הלכה בפני רבו, ואמרה אל הנער הזה התפללתי. 5. אל לבה, שלא בראת בי לבטלה עינים אזניים חוטם פה ידים רגלים, ודדים להניק.

ח.     ונקתה ונזרעה זרע 1. לר''ע עקרה נפקדת, וזהו וראה תראה. 2. לרי''ש תלד בריוח, זכרים, לבנים, שנים, וראה תראה בלשון בנ''א.

ט.     ונתת לאמתך זרע אנשים 1. גבר בגוברין. 2. מושח ב' אנשים. 3. שקול כשני אנשים. 4. מובלע בין אנשים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

י.        תוס' 1. מעילה בדם דווקא קודם כפרה, אבל אח''כ נמכרין לגננים. 2. ר''ע השתחוה בסוף שמו''ע, או באמצע הברכות. 3. עמכה, לרש''י שעומד ולתוס' שיושב באמה החמישית. 4. מורה הלכה כיון שהיה גדול הדור. 5. היושב בתענית חלום בשבת אומר עננו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מנין לכובד ראש  (4)

ב.    שחוק ועצב (5)

ג.     כיצד עומדין להתפלל (3)

ד.    מתוך מה אין עומדין להתפלל (6)

ה.    דיני תפילה (6)

ו.      הלימודים מפסוקי חנה (9)

ז.     תפילת חנה (5)

ח.    מהו ונקתה ונזרעה זרע (2)

ט.    מהו ונתת לא מתך זרע אנשים (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com