אאא

דף לד

1. החזן. 2. מקום ההשתחואה. 3. עין לא ראתה.

א.     החזן 1. בתחילה מסרב בשניה מהבהב ובשלישית יורד, דשאור מלח וסרבנות רובן קשה ומעוטן יפה. 2. טעה בג' ראשונות חוזר לראש, באמצעיות פליגי אי חוזר לתחילת הברכה או לאתה חונן, ובאחרונות לרצה. 3. משה האריך ארבעים יום, וקיצר קל נא רפא נא לה.

ב.     מקום ההשתחואה 1. כל אדם בברכה ראשונה ובמודים, תחלה וסוף. 2. כה''ג בסוף כל ברכה, וי''א אף בתחלתה. 3. מלך בתחלה וסוף, או הכל בכריעה.

ג.      האופן 1. קידה על אפיים. 2. כריעה, על ברכים. 3. השתחואה, פישוט ידים ורגלים.

ד.     איכא סתירה האם כריעה בהודאה מגונה, ואמרינן 1. להו"א בסוף. 2. בהודאה שבהלל. 3. בברכת המזון.

ה.     ברכת אבות 1. המתפלל וטעה סימן רע לו. 2. המתפלל צריך לכון לכה''פ באבות.

ו.        עין לא ראתה 1. ת''ח עצמן. 2. עוה''ב, ובימות המשיח פליגי. 3. צדיקים גמורים, וי''א בעלי תשובה. 4. עדן, ואדה"ר היה בגן.

ז.      חצוף 1. המתפלל בבקעה. 2. המפרש חטאיו, שנאמר כסוי חטאה.

ח.     תוס' 1. משתקין, לרש''י בכופל פסוק ולר''ח בכופל מילה. 2. קריאת כהנים הוי הפסק לש''ץ, ושרי באמירת או''א. 3. אין סדר לאמצעיות, לרש''י אם דלג ברכה אומר היכן שנזכר וה''נ בעננו ולתוס' דחוזר להיכן שדלג. 4. אין לשחות בסוף ברכה, שלא יעקרו דברי חכמים וכן דהוי יוהרא.

הדרן עלך פרק חמישי- אין עומדין

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני החזן (3)

ב.    מקום ההשתחואה (3)

ג.     סוגי הכריעות (3)

ד.    יישוב הסתירה והיכן כריעה בהודאה מגונה (3)

ה.    ברכת אבות (2)

ו.      עין לא ראתה (4)

ז.     מיהו חצוף (2) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com