אאא

דף מא

1. ארץ חטה. 2. פטור בסעודה..

א.     המח' אם עדיף חביב או מין שבעה 1. רק בברכותיהן שוות, ופליגי על מה מברך. 2. אף באין שוות לרבנן חביב עדיף, ופליגי מה קודם.

ב.     הפסוק ארץ חטה אתי להקדים בברכה ולר"י לשיעורין 1. חטה, שהיה בבית המנוגע אכילת פרס חטין. 2. עצם כשעורה למגע ומשא. 3. גפן, רביעית יין לנזיר. 4. תאנה, כגרוגרת להוצאת שבת 5. רמון, נקב בכלי בע''ב. 6. זית, רוב שיעורים. 7. תמר, ככותבת הגסה ביו''כ.

ג.      תאנים וענבים בסעודה מברך 1. רק לפניהם. 2. לר''ש לפניהם ואחריהם. 3. פת פוטרת כל המאכלים, ויין כל המשקין.

ד.     להלכה 1. בתוך הסעודה, מחמת הסעודה פוטר ושלא מחמתה לא פוטר. 2. שלא מחמת הסעודה מברך רק לפניהם. 3. לאחר הסעודה, מברך לפניהם ואחריהם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     תוס' 1. המח' להקדים, לרש''י אליבא דרבי יהודה ולתוס' כרבנן וכשאין בהם חביב. 2. פת הבאה בכיסנין א''צ ברכה לאחריו, לרש''י אחרי ברהמ''ז ולתוס' לפני. 3. מחמת הסעודה לרש''י ללפת הפת ולתוס' בשר ודגים. 4. שלא מחמת הסעודה לרש''י שבאים לשבוע ולתוס' פירות. 5. לאחר הסעודה, לרש''י פירות ולתוס' שמשכו ידיהם. 6. יין גורם ברכה לעצמו, לרש''י שבא ללא סעודה ולתוס' שנשתנה ברכתו. 7. מח' אי מברך על מים בתוך סעודה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

 

 

Ï דף מא

א.    מתי המחלוקת אם עדיף חביב מין שבעה (2)

ב.    הפסוק ארץ חיטה למ"ד דאתי לשיעורין (7)

ג.     ברכת תאנים וענבים בסעודה (3)

ד.    הלכתא בברכה בתוך הסעודה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com