אאא

דף מב

1. פת הבאה בכיסנים. 2. גמר הסעודה. 3. תיכף. 4. ברכת היין. 5. לפטור.

א.     דיני פת הבאה בכיסנין 1. רב הונא אכל מהם י''ג לחמים בני ג' קבין ולא ברך אחריו, וא''ל ר''נ כל שאחרים קובעים עליו סעודה צריך לברך. 2. לרבי מונא מברכים המוציא ולר''י מזונות אא''כ קבע עליהם סעודה.

ב.     גמר הסעודה 1. סיים לאכול. 2. סילוק שלחן מלפני ראש הסעודה. 3. שמן, למי שרגיל בו. 4. להלכה מים אחרונים.

ג.      התכיפות: 1. סמיכה שחיטה. 2. גאולה תפלה. 3. מים אחרונים ברהמ"ז. 4. ת''ח ברכה. 5. נט"י סעודה, לקמן נב.

ד.     ברכת היין 1. יין שלפני המזון פוטר היין שלאחר המזון, ואיירי כשקובע סעודתו על היין והיינו בשבתות יו''ט והיוצא ממרחץ ומהקזה. 2. בנמלך עליו לברך. 3. פליגי ביין שבתוך המזון אי פוטר, דלפני הסעודה ואחריה באים לשתות, ובתוכה לשרות.

ה.     לב"ש אף לא מעשה קדירה, מאי קאמרי 1. ארישא, דלת''ק פת פטרה פרפרת, ולב''ש לא פוטרת אף מעשה קדירה. 2. אסיפא, דברך על הפרפרת פטר מעשה קדירה ולב''ש לא פטרה, ועלתה בתיקו.

ו.        בפת אחד מוציא את כולם 1. אם הסבו. 2. אם אמרו שיאכלו פת במקום פלוני.

ז.      תוס' 1. סמכינן אתכא, בפסח בשכח לאכול אפיקומן, ובבעה''ב שמביא פירות. 2. פטר פרפרת, לרש''י דגים ולתוס' פת צנומה בקערה. 3. בזה''ז א''צ הסיבה לקביעות פת, וליכא קביעות בהליכה בדרך. 4. יין שלפני הסעודה דהוי לשתות פוטר יין שבתוך הסעודה ויין שלאחריה. 5. מח' האם יין של הבדלה אחרי נט''י פוטר יין שבתוך הסעודה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מב

א.    דיני פת הבאה בכיסנין (2)

ב.    גמר הסעודה (4)

ג.     מה הם התכיפות (5)

ד.    ברכת היין והיכן (3)

ה.    מהו אף מעשה קדירה (2)

ו.      מתי אחד מוציא את כולם בפת (2)

דף מג

1. יין. 2. ברכת הריח. 3. רב זוטרא. 4. גנאי לת"ח.

א.     יין 1. לל''ק לרב יין א''צ הסיבה ולר''י צריך ומוציא. 2. לל''ב לרב לא מהני הסיבה ולר''י מהני.

ב.     ברכה על היין 1. כ''א מברך לעצמו, באורחין דדעתם לעקור. 2. אחד מוציא את כולם, מיגו דמהניא הסיבה לפת.

ג.      ברכה על המוגמר 1. הנוטל מים אחרונים ראשון הוא גם מברך על המוגמר. 2. מברכים על הריח משתעלה תמרתו אף שטרם הריח.

ד.     ברכת הריח 1. מוגמרות בורא עצי בשמים, ועל מושק שבא מחיה מיני בשמים. 2. לברייתא ברכת עצי בשמים רק על הדס ואפרסמון. 3. שמן אפרסמון שמן ערב, לר''י שמן ארצנו. 4. בורא עצי בשמים, לכו''ע על קושט, ופליגי בשמן שנכבש ובשמן שנטחן. 5. וכן סמלק. 6. שבולת נרד. 7. נרקום של גינה, ושדה עשבי. 8. אתרוג, שנתן ריח טוב בפירות.

ה.     שמועות רב זוטרא 1. ברכת האילנות בימי ניסן. 2. ריח לעת''ל לבחורי ישראל. 3. ה' יפה לכ''א אומנותו. 4. אבוקה כשנים וירח כשלשה יחד עמו. 5. הלבנת פנים, עדיף להשרף.

ו.        להקדים 1. שמן והדס, לב''ש שמן דזכינו לריחו ולסיכתו, ולב''ה הדס. 2. שמן ויין, לב''ש שמן ולב''ה יין.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ז.      גנאי לת''ח 1. לצאת מבושם לשוק במקום שחשודים על משכב זכור, בבגדו אסור, בגופו שרי, ופליגי בשערו. 2. לא יצא יחידי בלילה משום חשדא, ושרי אם קבוע לו זמן ללימוד. 3. לא יצא במנעלים המטולאים, ודווקא טלאי ע''ג טלאי, בפנתא, בדרך, ובקיץ. 4. לא יספר עם אשה בשוק אפילו אשתו או בתו, שאין הכל בקיאים בקרובותיו. 5. לא יסב בחבורה של ע''ה, שמא ימשך אחריהם. 6. לא יכנס אחרונה לבית המדרש, דנקרא פושע. 7. י''א אף לא יפסע פסיעה גסה, שנוטלת אחד מת''ק ממאור עיניו. 8. לא יהלך בקומה זקופה, דכאילו דוחק רגלי שכינה.

ח.     תוס' 1. בירך על היין כשבית הבליעה פנוי מח' אם יצאו. 2. מח' אם בהטוב ומטיב אחד פוטר לכולם. 3. מח' אי מברכין בורא עצי בשמים על שאר המוגמרות. 4. ספק בברכת הבשמים מברך שהכל או מיני בשמים. 5. מח' אי גרסינן דר''פ עשה לאשתמוטי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מג

א.    הסיבה ביין (2)

ב.    להוציא בברכה על היין (2)

ג.     ברכה על המוגמר (2)

ד.    דיני ברכת הריח (8)

ה.    שמועות רב זוטרא (5)

ו.      מה יש להקדים (2)

ז.     גנאי לת"ח, היכן ומ"ט (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com