אאא

דף מח

1. צירוף לזימון. 2. התקנות והמתקנים.

א.     מי מצטרף לזימון 1. עבד עם תשעה, ור''א שחרר דצריך היה לתרי. 2. לר''ה להו''א ט' וארון, ולמסקנא ט' נראין כעשרה, ופליגי אי מכונסים או מפוזרים. 3. לר''א ב' ושבת, ולמסקנא ב' ת''ח המחדדים זא''ז. 4. קטן המוטל בעריסה, להו''א מצטרף, ולמסקנא נעשה סניף לעשרה. 5. קטן פורח מצטרף, וי''א סגי שיודע למי מברכין. 6. אחד שאכל ירק מצטרף וכן ב' וג', ובעי בד' דהוי רובא מיהו לא מנכר. 7. בכדי להוציא צריך שיאכל דגן, ולשמעון בן שטח סגי בכוס.

ב.     מתקני הברכות 1. משה הזן, מן. 2. יהושע על הארץ. 3. דוד ושלמה בונה ירושלים. 4. הטוב והמטיב על הרוגי ביתר.

ג.      הזכרת שבת 1. באמצע בנחמה. 2. לר''א באיזה ברכה שירצה. 3. לחכמים בנחמה ובדיעבד נמי חוזר.

ד.     מנין לברהמ''ז 1. לאחריו, ואכלת ושבעת וברכת וכו'. 2. זימון, את ה' אלקיך או גדלו.

ה.     מנין לברכה לפניו 1. ק''ו כשהוא שבע. 2. אשר נתן לך. 3. ובָרֵך את לחמך. 4. כי הוא יברך הזבח.

ו.        מנין לברכת התורה 1. ק''ו, חיי עולם. 2. גז''ש נתינה. 3. גז''ש טובה.

ז.      מדוע הנשים ענו לשאול תשובה כ''כ ארוכה 1. נשים דברניות הן. 2. להסתכל ביפיו. 3. אין מלכות נוגעת בחברתה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ח.     תוס' 1. הלכתא במזמנים על קטן פורח שיודע למי מברכין, וקטן ממש עושין סניף לעשרה זימון ולשלשה מח'. 2. מח' אם קטן מצטרף לעשירי למנין, וי''א בחומש בידו וזהו מנהג שטות ולהלכה רק לקרה''ת. 3. מח' באכל ירק אם מצטרף לזימון של שלשה. 4. אבל כזית דגן חייב מדרבנן ומח' אם מוציא י''ח מי שאכל כדי שביעה, משא''כ קטן שאינו בר חיובא כלל.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מי מצטרף לזימון (7)

ב.    מתקני הברכות של ברהמ"ז (4)

ג.     מקום הזכרת שבת בברהמ"ז (3)

ד.    מנין לברהמ"ז (3)

ה.    מנין לברכה לפני המזון (4)

ו.      מנין לברכת התורה לפניה (3)

ז.     מדוע הנשים ענו תשובה ארוכה לשאול (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com