אאא

דף מט

1. נוסח הברכות. 2. חתימה בתרתי. 3. שכח להזכיר. 4. כזית וכביצה.

א.     נוסח ברכת הארץ 1. ארץ חמדה. 2. ברית. 3. תורה. 4. הודאה תחילה וסוף.

ב.     מלכות בברכת הטוב והמטיב 1. א''צ מלכות, למ''ד דאורייתא. 2. צריכה, כמ''ד דרבנן. 3. ב' מלכויות כנגד בונה ירושלים. 4. להלכה ב' חוץ ממלכות דידה.

ג.      חתימה בתרתי 1. בברכת הארץ פליגי אם חותמין מושיע ישראל או גם בנין ירושלים, דאין חותמין בשנים משום מצוות חבילות. 2. ארץ ועל המזון, ארץ שמוציאה מזון, וכן פירות. 3. ישראל דקדשו זמנים, וכן ר''ח. 4. מקדש השבת ישראל והזמנים, הכל שבחים של הקב''ה.

ד.     שכח להזכיר 1. בשבת אומר ברוך שנתן שבתות למנוחה, וביו''ט שנתן יו''ט לשמחה. 2. בר''ח הסתפק אם יש שמחה ואי חתים. 3. אם התחיל הטוב והמטיב חוזר לראש, והתקנה רק בלא פתח.

ה.     שכח להזכיר בר''ח 1. בתפלה מחזירין, דחיב להתפלל. 2. בברהמ''ז אין מחזירין, דלא חייב לאכול.

ו.        השיעור, בחיוב ברהמ"ז לר''מ כזית ולר''י כביצה, ולגבי נותר אמרי איפכא. ותרצינן 1. מוחלפת השיטה. 2. הכא פליגי בקראי דאכילה בכזית ושביעה כביצה, והתם בסברא דטומאה בכביצה והאיסור בכזית.

ז.      תוס' 1. אי בעי לא אכיל, בר''ח א''צ לאכול פת, וביו''ט א''צ דווקא בסוכה, ומסופק בסעודה שלישית. 2. צופים, לרש''י שם מקום ולתוס' שאינו רואה את ירושלים. 3. הלכתא אכילה בכזית ושתיה אף פחות ממלא לוגמיו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מט

א.    נוסח ברכת הארץ (4)

ב.    מלכות בברכת הטוב והמטיב (4)

ג.     חתימה בתרתי (4)

ד.    שכח להזכיר בברהמ"ז (3)

ה.    שכח להזכיר בראש חדש (2)

ו.      השיעור בברהמ"ז ובנותר, ויישוב הסתירה (2)

דף נ

1. נוסח הזימון. 2. ניכר מברכותיו. 3. חלוקה בשלש. 4. יין בלי מים. 5. השתמשות בפת. 6. לא בירך.

א.     כיצד מזמנים 1. בשלשה נברך. 2. בעשרה לאלוקינו. 3. לריה''ג שמברכים לפי רוב הקהל, במאה לה'. 4. באלף לאלקי ישראל. 5. בריבוא אלוקי הצבאות.

ב.     איך ניכר מברכותיו ועדיף 1. אומר נברך ולא ברכו, כדי שלא יצא מהכלל. 2. ובטובו ולא ומטובו. 3. חיינו ולא חיים, וי''א איפכא. 4. שאכלנו ולא למי שאכלנו. 5. בשלשה ברוך שאכלנו, ולא על המזון שאכלנו.

ג.      שלשה אין רשאין להתחלק, וקמ''ל 1. אף בלא אכלו. 2. באוכל כ''א מככרו. 3. שלשה מתוך ג' חבורות של שלשה, ובלא זמנו עליהם במקומן, דאל"כ פרח זימון מינייהו.

ד.     יין שלא נתן בו מים, פליגי 1. אי ברכתו בפה''ע או הגפן. 2. אי נוטלין ממנו לידים. 3. כוס ברכה לכו''ע צריך מים.

ה.     השתמשות בפת 1. אין מניחין עליה בשר חי. 2. אין להעביר ע''ג כוס מלא. 3. אין לזרוק. 4. אין לסמוך הקערה. 5. לר''א עושה כל צרכיו בפת, ולרבנן אסור. 6. זריקת אוכלין, אם ממאיס אסור ואם לאו שרי.

ו.        הכניס אוכל בלא ברכה 1. משקין בולע. 2. ממאיס מסלק. 3. לא ממאיס יוציא, שנאמר ימלא פי תהלתך. 4. בעי למימר שיחזור ויברך, ונדחה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ז.      תוס' 1. פרח זימון, לתוס' רשאין ליחלק ולרש''י שוב א''א שיזמנו. 2. מיטה שנחלקה מק''ט רק אם הדיוט, יכול להחזירה כבתחילה. 3. מח' אי נט''י כשרה במי פירות. 4. אין הלכה כר''א דנוטלים ידים ביין חי, ופליגי אי הלכה כשמואל דעושה כל צרכו בפת. 5. כוס של ברכה חי, בנתינתו בכוס, או מהחבית, או דהיינו שלם.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף נ

א.    נוסח הזימון כפי כמות האנשים (5)

ב.    כיצד אדם ניכר מברכותיו, והנוסח שעדיף (5)

ג.     שלשה אין רשאין להתחלק, המקרה והקמ"ל (3)

ד.    המח' ביין שלא נתן לתוכו מים (3)

ה.    השתמשות בפת (6)

ו.      הדין בהכניס לפיו אוכל בלא ברכה, ומ"ט (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com