אאא

דף נג

1. נר הבדלה. 2. בשמים. 3. הברכה.
* נר ההבדלה 1. אסור של גוים דסתמן לע''ז. 2. בעינן אור ששבת ממלאכת עבירה, ודולק מע''ש מותר. 3. נכרי מישראל וישראל מנכרי מברכים על תוספת ההיתר, ונכרי מנכרי אסור גזירה אטו נכרי ראשון ועמוד ראשון.
* החילוק ברואה אור 1. חוץ לכרך, רוב נכרים לא מברך ורוב ישראל מברך. 2. תינוק ישראל עם אבוקה מברך. 3. של תנור, בתחילה לא ובסוף מברך דעשוי להאיר.
* מתי אין לברך על נר של ביכ''נ 1. ביש אדם חשוב. 2. כשאין חזן. 3. כשיש ירח.
* ברכה על בשמים 1. של מת אסור, דנעשה להעביר את הזוהמא. 2. של נכרים אסור, דנעשה לע''ז. 3. של ישראל מברך ועל העשוי לגמר הכלים או לכשפים אין לברך.
* יאותו 1. פליגי אי יאותו ממש או אף מרחוק. 2. מברך על גחלים לוחשות ולא על עוממות.
* שיעור עיכול 1. שלא רעב. 2. שעדיין צמא מחמת אכילתו. 3. הילוך ד' מילין, באכילה מועטת.
* העדיפות בברכה 1. המברך עדיף וממהרין ליתן שכרו לכן חטוף ובריך. 2. העונה אמן, שהרי גוליירין יורדין ומתגרין וגבורים יורדין ומנצחין.
* עיכוב ברכה 1. שמן. 2. שמן טוב. 3. ידים מזוהמות. 4. להלכה מים אחרונים, ושמן למי שרגיל בו.
* תוס' 1. כשיש אדם חשוב נעשה לכבוד וי''א לאורה וכשאין הוי לכבוד ביכ''נ. 2. אכילה מרובה לרש''י ד' מילין ולתוס' כל זמן שיצמא, ואכילה מועטת איפכא.
הדרן עלך פרק שמיני- אלו דברים


שאלות לחזרה ושינון

* נר ההבדלה (3)
* החילוק ברואה אש במוצ"ש (3)
* מתי אין לברך על נר של ביכ"נ (3)
* על אילו בשמים אין לברך (3)
* עד שיאותו לאורו, והאור (2)
* שיעור עיכול (3)
* העדיפות בברכה ואמן, ומנין (2)
* מה מעכב את הברכה, ולהלכה (4) הדרן!

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com