אאא

דף טז

א.      דיני כלי זכוכית 1. רבנן גזרו בהם טומאה דומיא דכלי חרס משום שברייתן מהחול. 2. יש להם טהרה במקוה ודלא ככלי חרס, איירי שהטיף לה אבר וכמ''ד דהולכים אחר המעמיד. 3. נטמאין מגבן כיון דיש להו תקנה בנשתברו, ולרב אשי משום שנראה תוכו כברו. 4. ליכא בהו טומאה ישנה, כיון שטומאתן מדרבנן, ולרב אשי כיון דדינם ככלי חרס. 5. פשוטיהן אינם מטמאין, להיכרא דלא ישרפו עלייהו תרומה, ולרב אשי כיון דדינם ככלי חרס.

ב.      טעם גזירת טומאה ישנה בכלי מתכות 1. למ''ד דוקא בטומאת מת, בכדי שלא תשתכח תורת מי חטאת. 2. למ''ד דגזרו בכל הטומאות, חיישינן שמא לא יקבנו כראוי או שמא יאמרו דסגי טבילה בת יומא, ואיכא בינייהו דרצפינהו.

ג.       דין המניח כלים תחת הצנור 1. הניח בקישור עבים ואח''כ ירדו גשמים לכו''ע פוסל. 2. הניח בפיזור עבים ואח''כ נתקשרו אינו פוסל. 3. הניח בקישור ונתפזרו ואח''כ נתקשרו, לב''ה בטלה מחשבתו, לר''מ ב''ה הודו לב''ש, ולרבי יוסי פליגי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני כלי זכוכית ומ"ט (5)

ב.    טעם גזירת טומאה ישנה בכלי מתכות (2)

ג.     דין המניח כלים תחת הצינור (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com