אאא

דף יט

א.      הדינים הנוהגים לפני שבת 1. להשכיר כלים אסור בע''ש, ומקודם שרי. 2. אסור להפליג בספינה ג' ימים לפני שבת, ופליגי האם צריך להתנות עמו שישבות. ושרי להפליג לצורך מצוה או למקום קרוב כגון מצור לצידון. 3. נתנו בגדים לכובס נכרי לבנים ג' ימים לפני שבת וצבועין אף בע''ש. 4. אין להתחיל לעשות מצור ג' ימים לפני השבת, ואם התחילו אין מפסיקין.

ב.      אמרינן דאף ב''ש שרו לטעון קורות בית הבד מערב שבת, ומפרשינן מיהו המ''ד הסובר שבשבת אין בזה חיוב חטאת. 1. כרבי ישמעאל המתיר לגמור בשבת מלילות שרסקן מבעו''י, ולאידך המשנה איירי במחוסר דיכה ורי''ש מתיר דווקא מחוסר שחיקה. 2. כרבי אלעזר דשרי לאכול משקה שזב מחלות דבש שרסקן מערב שבת, ולאידך התם מעיקרא אוכל ולבסוף משקה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הדינים הנוהגים לפני שבת (4)

ב.    המ"ד דאין חיוב חטאת בטעינת קורות בית הבד (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com