אאא

דף ל

א.      המכבה מפני החולה פטור כמאן אתי 1. כר''י במלאכה שא''צ לגופה וכשיש בו סכנה ופטרו אגב סיפא. 2. כר''ש ובחולה שאין בו סכנה.

ב.      יישוב הקושיות על דברי שלמה המלך 1. לא המתים יהללו, ולכן יש לחטוף מצוות בעוה''ז. 2. שבח את המתים, בעגל זכור לאברהם, גזירות משה קיימות, והאות שדוד קיבל אחר מותו שלא חטא ע''י פתיחת השערים. 3. לכלב חי טוב מארי המת, במות דוד בשבת ע''י שהפסיק מללמוד, והותר לחתוך נבילה לפני הכלבים ונאסר לטלטל את דוד.

ג.       ספרי שלמה המלך 1. קהלת תחילתו ד''ת מה יתרון לאדם, וסופו ד''ת כי זה כל האדם, שנברא שקול וצוות ליר''ש. 2. יישוב הסתירה בקהלת, טוב כעס לצדיקים משחוק לרשעים בעוה''ז, שחוק מהולל בעוה''ב לצדיקים, משבח שמחת מצוה, ולשמחה שאינה של מצוה מה זו עושה. 3. הסתירה במשלי, אל תען כסיל במילי דעלמא כמו ההוא שבא לרבי, ענה כסיל בד''ת כמו ר''ג שדרש על לעת''ל.

ד.      שמחה 1. שכינה שורה מתוך שמחת מצוה, וכן דבר הלכה וחלום טוב. 2. שפתיו נוטפות מר, בתלמיד או אחרי דפתח.

ה.     שכינה אינה שורה מתוך 1. עצבות. 2. עצלות. 3. שחוק. 4. קלות ראש. 5. דברים בטלים. 6. שיחה.

ו.        אין כל חדש לעת''ל 1. עתידה אשה שתלד, ואיכא בעוה''ז בתרנגולת. 2. פירות אילן בכל יום, מצלף. 3. גלוסקאות בעצים, מפטריות. 4. כלי מילת, מקורא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המכבה מפני החולה כמאן אתי (2)

ב.    יישוב הקושיות על דברי שלמה המלך (3)

ג.     ספרי שלמה המלך (3)

ד.    מתי איכא שמחה (2)

ה.    מתוך מה אין השכינה שורה (6)

ו.      אין כל חדש לעתיד לבא (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com