אאא

דף לט

א.      דיני בישול באוּר ובחמה ותולדותיהם 1. אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל, והוי תולדת האור וחייב חטאת כדאשכחן שחייב על דבר שהוא גמר מלאכתו. 2. בישול בתולדות חמה לת''ק אסור מדרבנן אטו תולדות האור ולרבי יוסי שרי. 3. בישול בחמה לכו''ע שרי, ולכן מותר לתת את הצונן בחמה. 4. אין להטמין בחול שהתחמם מהשמש ואף רבי יוסי מודה בזה, והטעם גזירה שמא יטמין ברמץ ולרבי יוסף שמא יזיז עפר דבוק ואיכא ביניהו עפר תיחוח. 5. מגלגלין ביצה ע''ג גג רותח, דלא דמי להטמנה ברמץ וכן אין שם עפר. 6. אנשי טבריא העבירו סילון של מים צוננין בתוך חמי טבריא, וחכמים אסרי כיון דדמיא להטמנה או דהוי תולדות האור, ושמעינן דאסור להטמין בדבר המוסיף הבל אפילו מבעו''י.

ב.      דיני רחיצה בשבת 1. רחיצת פניו ידיו ורגליו, בשבת מותר רק אם הוחמו מע''ש וביו''ט לב''ה שרי לחמם לכך וב''ש בעו שיהיו ראויין לשתיה. 2. רחיצת כל גופו, לר''מ אסור אף בצונן, ר''ש מתיר אפילו בחמין, ור''י אוסר בחמין ומתיר בצונן וכן הלכה. ופלוגתייהו להו''א בכלי ולמסקנא בחמין שבקרקע אבל בכלי לכו''ע אסור, והמשנה דחמין מותרין ביו''ט ואסורין בשבת איירי ברחיצת כל גופו ואליבא דר''ש. 3. רב שרי לרחוץ את כל גופו בחמין שהוחמו מע''ש, לל''ק אבר אבר ולל''ב כל גופו וישייר אבר אחד, ולשמואל שרי רק פניו ידיו ורגליו, ומייתי ברייתא כוותיה דשמואל ותיובתא דרב. 4. הגזירות ברחיצה בשבת, בתחילה התירו לרחוץ בחמין שהוחמחו מע''ש, אסרו רחיצה, אסרו זיעה, אסרו חמי טבריה ולבסוף התירו. 5. זיעה בשבת אסורה וביו''ט מותרת, ושרי לטייל באמבטיאות של כרכים וכן להזיע במוצ''ש מיד. 6. מותר להתחמם כנגד המדורה ואח''כ להשתטף בצונן אבל איפכא אסור כיון שמפריש מים שעליו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לט

א.    דיני בישול באש ובחמה ותולדותיהם (6)

ב.    דיני רחיצה בשבת (6)

דף מ

א.      דיני רחיצה בשבת 1. רחיצת פניו ידיו ורגליו, בשבת מותר רק אם הוחמו מע''ש וביו''ט לב''ה שרי לחמם לכך וב''ש בעו שיהיו ראויין לשתיה. 2. רחיצת כל גופו, לר''מ אסור אף בצונן, ר''ש מתיר אפילו בחמין, ור''י אוסר בחמין ומתיר בצונן וכן הלכה. ופלוגתייהו להו''א בכלי ולמסקנא בחמין שבקרקע אבל בכלי לכו''ע אסור, והמשנה דחמין מותרין ביו''ט ואסורין בשבת איירי ברחיצת כל גופו ואליבא דר''ש. 3. רב שרי לרחוץ את כל גופו בחמין שהוחמו מע''ש, לל''ק אבר אבר ולל''ב כל גופו וישייר אבר אחד, ולשמואל שרי רק פניו ידיו ורגליו, ומייתי ברייתא כוותיה דשמואל ותיובתא דרב. 4. הגזירות ברחיצה בשבת, בתחילה התירו לרחוץ בחמין שהוחמחו מע''ש, אסרו רחיצה, אסרו זיעה, אסרו חמי טבריה ולבסוף התירו. 5. זיעה בשבת אסורה וביו''ט מותרת, ושרי לטייל באמבטיאות של כרכים וכן להזיע במוצ''ש מיד. 6. מותר להתחמם כנגד המדורה ואח''כ להשתטף בצונן אבל איפכא אסור כיון שמפריש מים שעליו.

ב.      שרי לתת כנגד המדורה לת''ק קיתון של מים להפיג צינתן, לר''י להפשיר פך של שמן דקסבר הפשירו לא זהו בישולו ולרשב''ג לחמם שמן שע''ג היד. ופליגי מה דעת ת''ק בשמן 1. לרבה ורב יוסף שרי דקסבר שמן אין בו משום בישול. 2. לרנב''י קסבר שמן יש בו משום בישול והפשרו זהו בישולו, ורשב''ג מתיר כלאחר יד, ואמרינן דבין מים ובין שמן כל שהיד סולדת בו אסור.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מ

א.    דיני רחיצה בשבת (6)

ב.    המח' לתת שמן כנגד המדורה, ודעת ת"ק בשמן (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]