אאא

דף נו

א.      לא חטאו 1. ראובן בלבל מצעו של יעקב או אף את מיטת השכינה. 2. בני עלי לא חטאו אלא השהו את קיני הנשים, או רק חפני חטא ופנחס לא מיחה. 3. בני שמואל כדלקמן. 4. דוד, אוריה היה מורד במלכות, ופליגי אי קבל לשה''ר מציבא על מפיבושת או שראה בו דברים ניכרים. 5. שלמה לא עבד ע''ז, אלא שלא מיחה בנשיו שעבדו ע''ז, ובת פרעה הכניסה ביום נישואיה אלף מיני זמר. 6. יאשיהו פליגי אי הוי בעל תשובה, או דקאי על שהחזיר כל מה שדן עד גיל י''ח.

ב.      נוטריקון פח''ז 1. פזת חבת זלתה. 2. פסעת על דת חטאת זנית. 3. פיללת חלתה זרחה תפילתך. 4. בהיפוך, זעזעת הרתעת פרחה חטא. 5. זכרת העונש חלית פירשת.

ג.       חטאי בני שמואל 1. ישבו בעריהן. 2. שאלו חלקם בפיהם. 3. הטילו מלאי על בע''ב. 4. נטלו בזרוע קופה יתירה של מעשר. 5. נטלו מתנות כהונה.

הדרן עלך במה בהמה

 

שאלות לחזרה ושינון

דף נו

א.    לא חטאו ויישוב הפסוקים (6)

ב.    נוטריקון פח"ז (5)

ג.     חטאי בני שמואל (5) הדרן!

פרק ששי במה אשה

דף נז

א.      במה אשה אינה יוצאת 1. חוטי צמר פשתן ורצועות שבראש שמא תטבול ותרפם, ובאריג לא גזרו כיון שלא חוצץ או שלא מקפידות, ונפ''מ במטונף. 2. טוטפת, להו''א לעין הרע, ולמסקנא ציץ מאוזן לאוזן וסרביטין הקבועים בה ומגיעים עד לחייה. 3. כבול, וזהו חותם עבד, או אף כיפת צמר אסורה וכ''ש כבלא דעבדא. 4. קטלא סביב הצואר. 5. נזמי האף. 6. טבעת בלי חותם.

ב.      דיני חציצה בחוטים 1. חוטי פשתן חוצצים לכו''ע. 2. חוטי שיער לכו''ע לא. 3. צמר לחכמים חוצץ ולא לר''י. 4. כולן בראשי הבנות, למעט בצואר דלא חונקת עצמה חוץ מקטלא.

ג.       דיני איסטמא 1. לא יוצאין בה בשבת. 2. אין בה משום כלאים. 3. לא מטמאה בנגעים. 4. לר''ש אינה בגזירת עטרות כלות.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף נז

א.    במה אשה אינה יוצאת (6)

ב.    דיני חציצה בחוטים (4)

ג.     דיני איסטמא (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com