אאא

דף סב

א.      החילוקים בחיובי איש ואשה 1. בהוצאת טבעת מחייבינן איש כשאין חותם ואשה כשיש חותם, וקסבר להו''א דחזי לאיש לא חזי לאשה וקשיא דמותר לצאת בשק כמו רועים מכיון שראוי לכל אדם ולמסקנא נשים עם בפ''ע. 2. אשה שמצאה תפילין מותרת להכניסם, קסבר דחייבות והוי מ''ע שהז''ג. 3. בטבעת אינו הוצאה כלאחר יד, מוקמינן באשה גזברית או לקופסא, ואיש מוליך ולתקן.

ב.      כובלת 1. לר''מ חייב חטאת, דהוי משוי. 2. לחכמים פטור, דהוי תכשיט ושלפה. 3. לר''א שרי דלא תשלוף כיון שמי שריחה רע נותנתו.

ג.       בושם 1. אוכלין פחות מכשיעור בכלי להו''א חייב ודחי דפטור והכא ליכא ממש. 2. אחר החורבן לא גזרו על פלייטון, דגזרו רק היכא דאיכא תענוג ושמחה ביחד, משא''כ קנשיקנין דשרי.

ד.      הדברים שמביאים לידי עניות 1. משתין ערום ומחזיר פניו למטה או לארעא. 2. מזלזל בנט''י, שלא נוטל כלל. 3. שאשתו מקללתו בפניו על עסקי תכשיטיה ויש לו ואינו נותן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     חטאי אנשי ירושלים 1. גבהו בנות ציון, קומה זקופה, עקב בצד גודל, כוחלות, מרמזות, ארוכה מהלכת בצד קצרה, ונותנות מור במנעליהן. 2. פורענותם נמקים, נקפים, קרחה, מחגורת שק, צרעת, ונשפכו כקיתון או פתחיהן נעשו כיער. 3. היו אנשי שחץ, שאמרו האם סעדת בפת עמילה, יין גורדלי, מסב רחב, חבר טוב, וכולן לעבירה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    החילוק בחיובי איש ואשה (3)

ב.    דין כובלת (3)

ג.     דיני בושם (3)

ד.    הדברים שמביאים לידי עניות (3)

ה.    חטאי אנשי ירושלים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com