אאא

דף סג

א.      היוצא לרה''ר בכלי מלחמה והם סייף קשת תריס אלה ורומח, חכמים מחייבין חטאת ולר''א הם תכשיטין שנא' עליהם הודך והדרך. וקסבר 1. לל''ק בטלין לעת''ל דלא צריכים, ודלא כשמואל שסובר דלעת''ל רק שעבוד מלכיות יתבטל אלא כר"ח בר אבא דהנביאים התנבאו לימות המשיח. 2. לל''ב לא בטלי, ואתי כשמואל דלא ישתנה ודלא כרחב''א.

ב.      שכר פעולת שני תלמידי חכמים יחד 1. מחדדין זה את זה ה' מצליחן ועולים לגדולה אם עושים לשמה, וזוכין לתורה ולדברים שנאמרו בימינה דהינו אורך ימים וגם עושר וכבוד. 2. נוחין זה לזה בהלכה ה' מקשיב להם. 3. מקשיבים, ה' שומע לקולן, ואם לאו גורמים סלוק שכינה שנאמר ברח דודי. 4. מדגילין ה' אוהבן, וזה בידעי צורתא דשמעתא וכשאין להם רב בעירם.

ג.       אגדות ריש לקיש 1. ת''ח שנוקם ונוטר כנחש חגריהו על מתניך אבל אל תגור בשכינות לעם הארץ שהוא חסיד. 2. המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד ופורק ממנו יר''ש, ומעשה שאשה הפילה מחמתו. 3. שמח בחור בילדותיך זה דברי יצה''ר ואח''כ דברי יצר הטוב, ולר''ל עד כאן לד''ת ומכאן ואילך למעשים טובים.

ד.      בירית וכבלים אסור, ובירית 1. בירית להו''א אצעדה שביד. 2. למסקנא ברגל. 3. באחת משוקיה, וכבלים בשתיהם. 4. בשתיהם, וכבלים הוא השלשלת שלא יפלו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     מנין לשיעור כל שהוא בטומאה 1. אריג, להו''א ציץ ולמסקנא או בגד. 2. תכשיט מציץ. 3. אריג ותכשיט, מכל כלי מעשה. 4. שק טמא אף שאינו אריג, משום שראוי לתלות בצואר בתו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בכלי מלחמה, ומאי קסבר ר"א (2)

ב.    שכר פעולת שני ת"ח יחד (4)

ג.     אגדות ריש לקיש (3)

ד.    בירית וכבלים (4)

ה.    מנין לשיעור כל שהוא בטומאה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com