אאא

דף סו

א.      דיני היציאה והטומאה 1. קב הקיטע לר''מ יוצאים בו בשבת ורבי יוסי אוסר, ואם יש בו בית קיבול מקבל טומאת מת, ולרבא אף מדרס. 2. עגלת קטן הוי מדרס, ואביי דחי דסמיך. 3. מקל זקנים טהור ולרבא לוקחו לתרוצי סוגיא. 4. סמוכות עור של קיטע יוצאין, בשבת נכנסין לעזרה ומטמאין במדרס. 5. כסא וסמוכות, אין יוצאין בשבת ואסור להכנס בהן לעזרה וטמאין מדרס. 6. סנדל של סיידין טמא מדרס, כיון שהסייד הולך בו עד לביתו.

ב.      קב הקיטע בשבת ר''מ שרי לצאת בו ור' יוסי אסר, והסתפקו האם הגירסא הפוכה 1. לרב ר''מ שרי ורבי יוסי אוסר, וסימנך סמך. 2. חלצה בסנדל עץ כשירה, ואמרינן דאתי כר''מ שקב הקיטע נקרא נעל. 3. לר''ע יוצאין בשבת בסנדל של סיידין וכן דעת ר''מ, והמ''ד שחולק זהו רבי יוסי שאוסר לצאת בקב הקיטע, או ריב''נ דמטהר כוורת של קש ושפופרת של קנים.

ג.       מהו לוקטמין 1. חמרא דאכפי של ליצנים. 2. נעלים לטיט. 3. פרמי שעל הפרצוף להבעית.

ד.      הבנים יוצאים בקשרים 1. להו''א פואה, ודחי דסגולתו נדירה וכן דה''נ שייך אף בבנות ובגדולים. 2. רצועה ממנעל ימין עבור בן שיש לו געגועים על אביו, וחילופא סכנתא.

ה.     המ''ד שמותר לכל אדם לצאת בשבת בזוגין 1. כר''ש דבני מלכים. 2. לכו''ע בארוג.

ו.        רפואות המותרות בשבת 1. סחופי כסי על הטבור. 2. לסוך בכף היד וכף הרגל שמן ומלח, שכך היו מפיגין את היין, או ע''י שריית מגופת חבית במים. 3. לחנק מי שנפרקה צוארו. 4. ללפף בבגדים תינוק שנולד. 5. לצאת באבן תקומה, אף ושרי שמא תתעבר ותפיל, ומשקלו של האבן נמי מעלי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני היציאה והטומאה (6)

ב.    המח' בקב הקיטע ודין נעל (3)

ג.     מהו לוקטמין (3)

ד.    מהו הבנים יוצאים בקשרים (2)

ה.    המ"ד שמותר לכל אדם לצאת בזוגין (2)

ו.      רפואות המותרות בשבת (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]