אאא

פרק שמיני המוציא יין

דף עז

א.      שיעורי משקין ע''מ להתחייב בהוצאה 1. יין כשיעור מזיגת כוס, וזהו רובע או שליש מרביעית, ואזלינן לקולא בתר שתייתו כיון דשכיחא. 2. חלב, כדי גמיעה. 3. דבש לכתית וזהו פצע שבגב גמל, והטעם משום דרפואתו שכיחא. 4. שמן כשיעור סיכת אבר קטן, ובעי אי אבר גדול של קטן או אבר קטן של גדול, ולמסקנא שיעור סיכת אבר קטן של תינוק בן יומו. 5. מים לשוף בהם קילור, ואזלינן בזה לחומרא בגלילא או דשכיחא מים לקילור מכיון שאינם ממעטים את הראיה. 6. חָלב אשה, כדי ליתן במשיפה. 7. קילור כדי לשוף במים, ובעי אי בעינן גם כדי אחיזה. 8. דם ברביעית, ודם שראוי לכחול בו כשיעור עין אחת. 9. כל המשקין ברביעית. 10. שופכין ברביעית, כיון דחזו לגבל בהם טיט, אבל טיט מגובל שיעורו מועט.

ב.      שיעור מזיגת מים לתוך יין חי פליגי אי איירי שהיין רבע מהכמות או שליש, והשמועות 1. מהא דשיעור יין ברביעית, דחי שודאי לא מצטרפים המים שבכד. 2. ביין שירוני לגבי מראות נדה השיעור שליש, ודחי דרפי או דבעינן חזותא.

ג.       שיעור הוצאת יין יבש בכזית וכן שיעור הטומאה בדם נבילה כזית, ומ''ט לא אמרינן שאמרו דבר אחד 1. יין קליש, אבל בדם לעולם סגי אף פחות מרביעית. 2. דם סמיך, ולעולם ביין חייב אף בטפי מכזית.

ד.      אגדתא 1. הגירסא, גמיאה, גרעינין, עוממות, מעמצין. 2. ה' לא ברא דבר לבטלה, שבלול לכתית, זבוב לצרעה, יתוש לנחש, נחש לחפפית, וסממית לעקרב. 3. חמש אימות חלש על גיבור: מפגיע על ארי, יתוש על פיל, סממית על עקרב, סנונית על נשר, כלבית על לויתן. 4. כל זמן שמזקינים מוסיפים גבורה, דג נחש, וחזיר.

ה.     הטעם בטבע הברואים 1. העינים הולכות קודם, כברייתו של עולם שבתחילה היה חושך. 2. אליית הכבש מכוסה, כיון דמתכסים מצמרו. 3. זנב הגמל קצרה, כיון שאוכל קוצים. 4. זנב השור ארוכה, כדי שיוכל לגרש זבובים. 5. קרן הנמלה רכה, כיון שהולכת במחילות שלא תתעוור. 6. עפעפי התרנגול כלפי מעלה, שלא יתעוורו מהעשן.

ו.        הטעם לקריאת המילים 1. דשא, דרך שם. 2. דרגא, דרך גג. 3. מתכוליתא, מתי תכלה דא. 4. ביתא, בוא ושב בה. 5. ביקתא, בי עקתא. 6. כופתא, כוף ושב. 7. לבנים, לבני בנים. 8. הוצא, חציצה. 9. חצבא, שחוצב מים מהנהר. 10. כוזא, כזה. 11. שוטיתא, שטותא. 12. משיכלא, משי כולא. 13. משיכלתא משיא כלתא. 14. אסירתא, חסרתא. 15. בוכנא, בוא ואכנה. 16. לבושא, לא בושה. 17. גלימא, שנעשה עמה כגלם. 18. גולתא, גלי ואיתיב. 19. פוריא, שפרין ורבין עליה. 20. בור זינקא, נקי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף עז

א.    שיעורי משקין ע"מ להתחייב בהוצאה (10)

ב.    המח' בשיעור מזיגת מים לתוך יין חי, והשמועות (2)

ג.     שיעור כזית בין יבש ובדם, וההשוואה ביניהם (2)

ד.    דברי האגדתא (4)

ה.    הטעם בטבע הברואים (7)

ו.      הטעם לקריאת המילים (20)

 

דף עח

א.      השיעורין ע''מ להתחייב בהוצאה 1. חבל, לעשות אזן לקופה. 2. גמי, תלאי לנפה, ולר''י ליטול מדת מנעל לקטן. 3. נייר, ב' אותיות מקשר מוכסין, ופליגי אי באותיות דידן ובית אחיזה או באותיות דידהו. 4. נייר מחוק לכרוך על צלוחית, או כדי לכתוב ב' אותיות בלובן שלו. 5. דוכסוסטוס למזוזה, וקלף לשמע ישראל. 6. דיו, לכתוב שתי אותיות. 7. כחול, לעין אחת וי''א לשנים. 8. דבק לראש השפשף שבראש קנה של ציידים. 9. זפת וגפרית, לעשות נקב. 10. שעוה לסתום נקב קטן. 11. חרסית לפי כור, ולר''י לעשות פטפוט כירה קטנה. 12. סובין, ליתן בפי כור. 13. הוצין, לעשות אוזן לסל. 14. סיב, ליתן על פי משפך קטן. 15. רבב, לסוך תחת אספוגין כסלע. 16. מוכין, לעשות כדור קטנה כאגוז. 17. שיער, כדי לגבל הטיט.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ב.      המוציא קשר מוכסין לאחר שהראהו למוכס, ר''י מחייב כיון שצריך לו וחכמים פטרי. ואיכא בינייהו 1. רהיטי מוכסא. 2. מוכס קטן. 3. להראות למוכס אחר.

ג.       נחלקו במוציא שטר חוב שפרעו האם חייב, ואיכא בינייהו 1. האם מותר להשהות שטר פרוע. 2. מודה בשטר שכתבו. 3. האם כותבין שובר. 4. להראות לבע''ח אחר.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף עח

א.    השיעורים ע"מ להתחייב בהוצאה (17)

ב.    במאי פליגי בהוציא קשר מוכסין לאחר שהראהו (3)

ג.     המח' במוציא שטר חוב שפרעו, ובמאי פליגי (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com