אאא

פרק י''ד שמונה שרצים

דף קז

א.      דין צידה וחבלה 1. שמונה שרצים, הצדן והחובל בהן חייב. 2. שאר שרצים ורמשים, החובל בהם פטור והצדן לצורך חייב. 3. חיה ועוף שברשותו, הצדן פטור והחובל בהן חייב.

ב.      הדיעות בעורות 1. לרבי יוחנן בן נורי יש עור לשמונה שרצים. 2. לחכמים אין עור לשמונה שרצים, ואמרינן שנחלקו דווקא לגבי טומאה אבל שבת מודו דחייב. 3. לרבי יהודה אזלינן בתר עובי העור, ולכן פוטר בשבת באנקה כח וחומט.

ג.       החיוב בשבת על צידה ונטילת נשמה 1. ההורג שרצים חייב, ואתי כר''א שמחייב ההורג כינה כהורג גמל כיון שיש נטילת נשמה, ואף רבנן מחייבי כיון שהטעם שפוטרים בכינים זהו מכיון שאינם פרים ורבים, וביצי כינים אמרינן שהוא מין כינה. 2. בפרעוש פליגי האם יש במינו ניצוד, ובהריגה חייב לכו''ע. 3. לר''ש בעינן דווקא צידה לצורך, וכן החיוב בצד נחש לרפואה ומפיס מורסא לעשות לה פה אתו כר''ש. 4. השולה דג מהים ויבש כסלע בין סנפיריו חייב. 5. המדלדל עובר במעי בהמה, חייב משום עוקר דבר מגידולו, וכן התולש פטריות משפת הדלי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דין צידה וחבלה (3)

ב.    הדיעות בעורות וחבלה (3)

ג.     החיוב על צידה ונטילת נשמה בשבת (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com